Now showing items 94-113 of 130

  • Silo emptying in aspect of the non-desctructive detection methods application 

   Niedostatkiewicz, Maciej; Chaniecki, Zbigniew; Sankowski, Dominik (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   The paper presents results of concentration measurements in non-cohesive sand during free flow in rectangular and cylindrical silos using different non-invasive methods like thermography, X-ray photography, X-ray tomography ...
  • Stanowisko dwuczęstotliwościowego generatora do nagrzewania indukcyjnego 

   Frączyk, Andrzej; Jaworski, Tomasz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2013)
   Generatory dwuczęstotliwościowe znajdują coraz szersze zastosowanie w procesach obróbki cieplnej wykorzystujących nagrzewanie indukcyjne. W artykule przedstawiono opis prototypowego stanowiska badawczego służącego do ...
  • Symulacja komunikacji w sieciach bezprzewodowych typu ad-hoc w środowisku OMNeT++ 

   Sierszeń, Artur; Sturgulewski, Łukasz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
   Artykuł przedstawia zastosowanie środowiska OMNeT++ w symulacyjnym badaniu komunikacji w sieciach bezprzewodowych typu ad-hoc. Testy nowo opracowywanych rozwiązań w zakresie trasowania ad-hoc są w realnym środowisku trudne ...
  • Symulacja nagrzewania dielektrycznego wilgotnej wstęgi papieru. 

   Urbanek, Piotr; Kucharski, Jacek; Frączyk, Andrzej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2015)
   Artykuł prezentuje modelowanie numeryczne nagrzewania pojemnościowego wilgotnej wstęgi papieru. Symulacje wykonano dla kilku geometrii elektrod suszarni pojemnościowych, badając wpływ ich kształtu oraz warunków zasilania ...
  • Symulacja numeryczna pomieszczeń ogrzewanych eletrycznie 

   Januszkiewicz, Krzysztof (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   Przedstawiono opracowany program komputerowy umożliwiający symulację pomieszczeń ogrzewanych elektrycznie. Program pozwala śledzić zmiany temperatury w pomieszczeniu ogrzewanym i mocy grzejnej, spowodowane zmieniającą się ...
  • Symulacja procesów cieplnych w stykach elektrycznych z kompozytu Ag-W 

   Borkowski, Piotr (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2012)
   Przedstawiono modele termiczne struktury kompozytowego materiału stykowego Ag-W. Symulacje obliczeń cieplnych dla styków narażonych na luk elektryczny zostały wykonane w pakiecie ANSYS. Autor określił teoretyczne granice ...
  • Synteza nanorurek węglowych do zastosowań medycznych. 

   Szymański, Łukasz; Kołaciński, Zbigniew; Wiak, Sławomir; Raniszewski, Grzegorz; Lefik, Marcin; Gryska, Emilia (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2015)
   W artykule opisano termiczne metody otrzymywania nanorurek węglowych z gazu i w obecności katalizatora zawierającego cząsteczki żelaza. Umożliwi to ich zastosowanie w leczeniu chorób, w tym również raka. Cząsteczki takie ...
  • System pomiarowo-symulacyjny do pośredniego określania parametrów materiałowych wsadów nagrzewanych indukcyjnie 

   Zgraja, Jerzy (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
   Przy projektowaniu stanowiska do nagrzewania indukcyjnego powszechnie wykorzystywane są polowe obliczenia symulacyjne, obejmujące co najmniej analizę sprzężonego zagadnienia elektromagnetyczno-cieplnego. Ich dokładność ...
  • System zabezpieczeń wysokoczęstotliwościowego generatora do nagrzewania indukcyjnego. 

   Lisowski, Grzegorz; Chudzik, Piotr; Zgraja, Jerzy (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2015)
   W artykule przedstawiono opis układu sterowania prototypowego generatora służącego do nagrzewania indukcyjnego ze szczególnym naciskiem na elementy systemu zabezpieczeń. Układ ten składa się z zaawansowanego systemu ...
  • The mathematical models of compensated electronic current and voltage transducers 

   Piwowarczyk, Jakub (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   Electronic current and voltage transducers with magnetic flux compensation in magnetic core have been described in the paper. The models of electronic transducers have been taken into consideration to explain reasons for ...
  • THERMO-WET - skomputeryzowany system pomiarowy własności fizyko-chemicznych wybranych materiałów w wysokich temperaturach 

   Strzecha, Krzysztof; Fabijańska, Anna; Sankowski, Dominik; Bąkała, Marcin; Koszmider, Tomasz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
   W artykule przedstawiono skomputeryzowany system do pomiaru własności fizyczno-chemicznych (kąt zwilżania, napięcie powierzchniowe) wybranych materiałów w wysokotemperaturowych procesach przemian fazowych. Zastosowanie w ...
  • Tomography MCMC method exploration software package 

   Matusiak, Bartosz; Grudzień, Krzysztof; Romanowski, Andrzej; Jackowska-Strumiłło, Lidia (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   Statistical methods such as Monte Carlo Markov Chain (MCMC) coupled with Bayesian approach proved its usefulness to the Electrical Capacitance Tomography (ECT) inverse problem solution. However, this methodology is very ...
  • Transfer of disturbances through the voltage transformers 

   Kaczmarek, Michał (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
   This article was based on fragments of the authors` PhD dissertation and relates only to part of the considerations contained in it. The objects of the publication are metrological analysis of the voltage transformers ...
  • Transparent indexing in distributed object-oriented databases 

   Kowalski, Tomasz Marek (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   This paper deals with the development of robust transparent indexing architecture for distributed object-oriented database. The solution comprises management facilities, an automatic index updating mechanism and an index ...
  • Układ hamowania elektrycznego do badania napędów 

   Błasiński, Wojciech; Nowacki, Zbigniew (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2011)
   Do obciążania badanych napędów zwykle stosuje się generatory prądu stałego. Energia pobierana z badanego napędu jest tracona w dołączonych do generatora rezystorach. Oprócz strat energii wadą takiego układu jest trudność ...
  • Układy pomiarowe do identyfikacji obciążenia i wyznaczania mocy w generatorze LLC do nagrzewania indukcyjnego. 

   Chudzik, Piotr; Lisowski, Grzegorz; Zgraja, Jerzy; Kazimierski, Łukasz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2015)
   W artykule przedstawiono układy pomiarowe zastosowane w generatorze do nagrzewania indukcyjnego. Omówiono ich budowę oraz sposób dołączenia do systemu sterowania falownikiem napięcia. Przedstawiono również wymagania ...
  • Vision-based eye-blink detection system for mental fatigue monitoring and human-computer interfacing 

   Królak, Aleksandra (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
   The paper presents an algorithm for detection of the eye-blinks in image sequences. The employed image processing methods include well-known solutions, such as Haar-like face detection and template matching based eye ...
  • Wavelet-based texture segmentation of titanium based alloy lamellar microstructure: application to images from optical microscope and X-ray microtomography 

   Babout, Laurent; Jopek, Łukasz; Janaszewski, Marcin; Preuss, Michael; Buffiere, Jean-Yves (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   A texture segmentation algorithm which combines grey level intensity from 2 images after discrete wavelet transform and variance has been applied on 2D images to segment lamellar colonies in (α+β) titanium alloy Ti6A14V. ...
  • Wpływ częstotliwości na intensywność nagrzewania wzbudnikiem cylindrycznym krawędzi wklęsłych i wypukłych fragmentów wsadu 

   Zgraja, Jerzy (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2012)
   Jednym ze sposobów korygowania rozkładu temperatury powierzchni nagrzewanego wsadu o złożonych kształtach jest zmiana częstotliwości źródła zasilania. Metoda ta umożliwia uzyskanie dużej równomierności nagrzewanie powierzchni ...
  • Wpływ rozkładu temperatury w łuku elektrycznym na syntezę nanorurek węglowych metodami elektrołukowymi. 

   Raniszewski, Grzegorz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2015)
   Jedną z najbardziej powszechnych metod otrzymywania nanorurek węglowych jest metoda elektrołukowa. Wykorzystuje się tutaj łuk elektryczny palący się pomiędzy dwiema elektrodami grafitowymi. Parująca anoda tworzy strumień ...