Now showing items 1-20 of 346

  • Ab initio investigation of ethanol-tetracene interactions during adsorption 

   Kania, Sylwester; Kościelniak-Mucha, Barbara; Słoma, Piotr; Wojciechowski, Krzysztof (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2018)
   Ab initio calculations presented in this work are performed to investigate the geometry, interaction energy and bonding properties of binary complexes formed between neutral ethanol and tetracene molecules. Two different ...
  • Adaptacja kooperatywna 

   Stańczyk-Hugiet, Ewa (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2013)
   Artykuł podejmuje zagadnienie adaptacji, ujmując je jako podstawową strategię w selektywnym otoczeniu. Odwołując się do dorobku ewolucyjnego wyjaśnia,że w otoczeniu dużej prędkości współpraca jest najlepszą strategią ...
  • Adaptacja pracowników z zagranicy w procesie zarządzania zasobami ludzkimi w świetle imigracji do Polski 

   Granowska, Joanna; Pakosz, Mieczysław (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2017)
   W ostatnich latach ogromnego znaczenia dla firm nabiera zarządzanie pracownikami zagranicznymi, których liczba w Polsce wciąż rośnie. Prezentowane opracowanie dotyczy adaptacji pracowników zagranicznych i jest aktualnym ...
  • Affective Pathfinding in Video Games 

   Daszuta, Marcin; Wróbel, Filip; Rynkiewicz, Filip; Szajerman, Dominik; Napieralski, Piotr (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2018)
   To allow player submerge in created environment of a video game, agents called Non-Player Characters (NPCs) should act believably. One of the most vital aspect, in case of NPCs is pathfinding. There are a few methods that ...
  • Analiza metod separacji wykroju z nakładu materiału 

   Stasik, Kinga (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2008)
   W pracy przedstawiono cztery modele matematyczne mechanizmu chwytaka o napędzie elektrycznym, charakteryzujące się różnymi cechami. Do każdego modelu sformułowano równania opisujące ich charakterystykę kinematyczną i ...
  • Analiza optymalizacji kosztów na przykładzie wybranej firmy 

   Miłosz, Mateusz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2017)
   Opracowanie składa się z dwóch części. Pierwsza obejmuje przegląd literaturowy związany z pojęciem logistyki, połączona z analizą wskaźnikową badanej firmy. Druga część pracy polegała na porównaniu sytuacji finansowej ...
  • Analiza rynku meblarskiego 

   Kaczorowska, Zuzanna; Staniec, Iwona; Szczygieł, Nina (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2019)
   Analiza rynku umożliwia weryfikację potencjału tkwiącego w danym segmencie. Co więcej, pomaga zdobyć przewagę nad konkurencją oraz wzmocnić dotychczasową pozycję na rynku. Dzięki temu przedsiębiorstwo może właściwie ...
  • Analiza systemów grzewczych 

   Bednarowicz, Agata (Lodz University of Technology. Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental EngineeringPolitechnika Łódzka. Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska, 2019)
   Projekt zrealizowany na uczelni partnerskiej Hochschule Merseburg (Niemcy) dotyczył porównania parametrów pracy trzech różnych urządzeń grzewczych. Dzięki przeprowadzonym pomiarom na urządzeniach porówna-no moc otrzymaną ...
  • Analiza wpływu składu surowcowego wyrobów odzieżowych na wybrane parametry fizjologiczne człowieka 

   Zimniewska, Małgorzata (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2007)
   W pracy przeprowadzono analizę wpływu składu surowcowego odzieży na parametry elektromiograficzne mięśni użytkownika. Materiał badań stanowiła odzież wykonana z tkanin lnianych, poliestrowych oraz mieszankowych lniana ...
  • Analiza wpływu tekstyliów na wyładowania koronowe 

   Ciesielska, Izabela Luiza (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2008)
   Praca dotyczy badania wpływu tekstyliów na obrazy wyładowań koronowych powstałe wokół opuszków palców rąk ochotników. Prezentowane badania mają na celu stwierdzenie czy foto grafia wyładowań koronowych ( FWK) jest ...
  • Antybakteryjne i antygrzybicze włókna poliamidowe 

   Karpińska, Angelika (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2012)
   Przedmiotem badań było otrzymanie antybakteryjnych i antygrzybiczych włókien i wyrobów poliamidowych (PA). Cel ten osiągnięto poprzez dwustopniową modyfikację wyrobów poliamidowych polegających na wprowadzeniu do makrocząsteczki ...
  • Antybakteryjne i atrombogenne włókna poliestrowe 

   Karaszewska, Agnieszka (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2008)
   Opracowano metodę otrzymywania implantów medycznych z poli(tereftalanu etylenowego) PET o właściwościach antybakteryjnych i atrombogennych, na które są wrażliwe bakterie Gram+ i Gram-. Metoda polegała na dwustopniowej ...
  • Antybakteryjne włókna celulozowe przeznaczone do celów medycznych – synteza nanocząstek srebra z wykorzysta-niem N-tlenku N-metylomorfoliny (NMMO) jako czynnika redukującego 

   Śmiechowicz, Emilia (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2014)
   W ramach pracy doktorskiej otrzymano antybakteryjne włókna celulozowe modyfikowane nanocząstkami srebra, generowanymi w układzie NMMO. Głównym celem pracy było określenie wpływu podstawowych warunków wytwarzania nanocząstek ...
  • Application of deferred annuities in an occupational pension scheme 

   Gierusz, Anna (Lodz University of Technology PressWydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2021)
   Aim of this paper is to construct a model that would allow to calculate expected benefit amount in a scheme financed by SPDA, and to compare it with an amount that could be achieved in a traditional DC scheme. Second aim ...
  • Apprenticeship: trends experiences and expectations of Kumasi Suame magazine informal industrial enclave in Ghana 

   Amrago, Donald; Dachniewski, Marcel; Danquah, Bright (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2020)
   Apprenticeship is a system of learning a craft or trade from one who is engaged in it and of paying for instruction for a given number of years of work. The practice was known in ancient Babylon, Egypt, Greece and Rome, ...
  • Archi-przygody – edukacja architektoniczna 

   Ostrowska, Małgorzata (Lodz University of Technology. PressWydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2020)
   The article describes the Archi-adventure program, the experiences associated with it and the impact it has. The program description is preceded by a discussion of architectural issues occurring in the core curriculum ...
  • Architektura synagogalna w Wielkopolsce na przykładzie synagog w Lesznie, Kępnie i Wyrzysku 

   Światowy, Zuzanna (Lodz University of Technology. PressWydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2020)
   This text concerns history of synagogues in Greater Poland with case studies of Leszno, Kępno and Wyrzysk. The history of preservation of jewish heritage in Poland is outlined – from fi rst scientists, architects, and ...
  • Architektura w czasach zmian demograficznych. Działalność Studenckiego Koła Naukowego LAB60+ (SKN LAB 60+) 

   Dapa, Patrycja; Dziaduła, Wiktoria; Sosna, Klaudia (Lodz University of Technology. PressWydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2020)
   The problem of the aging society is an area of SSC LAB 60+’s interest. Students' activities focus on shaping the right environment for the elderly and design through experience – contact with users of the space which is ...
  • Aspekty e-learningu jako metody nauczania na przykładzie piotrkowskiej platformy e-learningowej 

   Sobestiańczyk, Tomasz (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2011)
   Celem artykułu jest przedstawienie e-learningu, jako nowoczesnej metody nauczania, scharakteryzowanie słabych i mocnych stron w oparciu o piotrkowska platformę dydaktyczna.
  • Aspiracje kierownicze kobiet w życiu zawodowym, społecznym i politycznym 

   Janowska, Zdzisława (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2013)
   Funkcjonujące w dalszym ciągu w naszym kraju stereotypy kulturowe sprawiają, że kobiety nie mogą w pełni wykorzystać swoich aspiracji, predyspozycji i kwalifikacji kierowniczych w każdej sferze życia. Choć przez wszystkie ...