Wyświetlanie pozycji 1-20 z 76

  • Badania jednoprzęsłowych tarcz ze wspornikami 

   Ulańska, Danuta (Politechnika Łódzka - Wydział Budownictwa i Architektury. Katedra Budownictwa Betonowego, 1991)
   Zbadano 8 jednoprzęsłowych tarcz z dwustronnymi wspornikami. Wszystkie tarcze miały stałą wysokość H = 1,0 m; rozpiętość przęsła 1 = 1,00 m oraz grubość t = 0,08 m. Elementy podzielone były na dwie serie: seria pierwsza ...
  • Badania monolitycznych węzłów żelbetowych ram portalowych 

   Czkwianianc, Artem; Kamińska, Maria (Politechnika Łódzka - Wydział Budownictwa i Architektury. Katedra Budownictwa Betonowego, 1991)
   W pracy przedstawiono badania eksperymentalne dotyczące deformacji naroży żelbetowych ram portalowych. W badaniach zastosowano beton o wytrzymałości kostkowej około 25 MPa i stal żebrowaną 34GS. Parametrami zmiennymi ...
  • Nośność na przebicie w aspekcie proporcji boków słupa 

   Urban, Tadeusz (Politechnika Łódzka - Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska. Katedra Budownictwa BetonowegoLodz University of Technology - Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental Engineering. Department of Concrete Structures, 1994)
   Praca zawiera wyniki badań na przebicie 13 modeli złączy płytowo-słupowych. Przedmiotem badań było ustalenie wpływu proporcji boków słupa prostokątnego na pracę złącza, a zwłaszcza na jego nośność. Eksperyment został ...
  • Doświadczalne badania żelbetowych słupów ukośnie mimośrodkowo ściskanych 

   Kamińska, Maria E. (Politechnika Łódzka - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Katedra Budownictwa BetonowegoLodz University of Technology - Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental Engineering. Department of Concrete Structures, 1995)
   Przedstawiono wyniki badań 18 żelbetowych słupów (1=3000mm, przekrój poprzeczny 140x250mm), obciążonych ukośnie mimośrodowo. Przyjęto dwa stopnie zbrojenia podłużnego (p = p' = 0.0088 i O.O 179), dwa mimośrody siły ...
  • Przenoszenie sił ścinających przez zbrojenie osiowo rozciągane w zarysowanych przekrojach elementów żelbetowych Badania doświadczalne 

   Ulańska, Danuta (Politechnika Łódzka - Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska. Katedra Budownictwa BetonowegoLodz University of Technology - Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental Engineering. Department of Concrete Structures, 1995)
   Przenoszenie sił ścinających w zarysowanych przekrojach elementów żelbetowych, przy odpowiednio szerokiej rysie, związane jest z efektem klockującym zbrojenia. Głównym celem badań było ustalenie zależności siły klockującej ...
  • Badania modelu ustroju płytowo-słupowego poddanego działaniu obciążeń krótko- i długotrwałych 

   Kozicki, Jan; Urban, Tadeusz; Sitnicki, Marek (Politechnika Łódzka - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Katedra Budownictwa BetonowegoLodz University of Technology - Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental Engineering. Department of Concrete Structures, 1995)
   Praca zawiera wyniki badań modelu będącego fragmentem konstrukcji płytowo-słupowej . Model wykonany w skali 1:2.5 badany był pod obciążeniem doraźnym (22 schematy obciążenia o dwóch wielkościach), obciążeniem długotrwałym ...
  • Badania doświadczalne węzłów płytowo-ściennych 

   Urban, Tadeusz; Kosińska, Anna; Czkwianianc, Artem (Politechnika Łódzka - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Katedra Budownictwa BetonowegoLodz University of Technology - Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental Engineering. Department of Concrete Structures, 1995)
   Celem badań opisanych w opracowaniu było sprawdzenie efektywności dwóch różnych typów zbrojenia węzłów płytowo-ściennych: tradycyjnego i pętlowego. Badania przeprowadzono na 12 modelach odwzorowujących w skali 3:4 fragment ...
  • Badania doświadczalne płaskich i przestrzennych węzłów monolitycznych ustrojów prętowych 

   Czkwianianc, Artem (Politechnika Łódzka - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Katedra Budownictwa BetonowegoLodz University of Technology - Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental Engineering. Department of Concrete Structures, 1995)
   W pracy tej przedstawiono badania węzłów belka-słup w monolitycznych konstrukcjach ramowych. Ogółem zbadano 12 elementów płaskich i 4 przestrzenne tzn. z belkami poprzecznymi. Parametrami zmiennymi w badaniach były: • ...
  • Doświadczalne badania żelbetowych elementów prętowych z betonu wysokiej wytrzymałości 

   Kamińska, Maria E. (Politechnika Łódzka - Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Katedra Budownictwa BetonowegoLodz University of Technology - Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental Engineering. Department of Concrete Structures, 1999)
   Badania objęły 8 wolnopodpartych belek, 10 słupów obciążonych ze stałym początkowym mimośrodem i 6 ram portalowych. Wszystkie elementy wykonano z betonu o wytrzymałości fc.cube=85 - 11 0MPa. Belki były obciążane dwiema ...
  • Doświadczalne badania żelbetowych belek wzmocnionych taśmami CFRP 

   Kamińska, Maria E.; Kotynia, Renata (Katedra Budownictwa Betonowego. Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Politechnika Łódzka., 2000)
   Program doświadczalnych badań objął 8 belek żelbetowych o przekroju 150 x 300mm i rozpiętości 3000mm. Belki różniły się stopniem zbrojenia zwykłego oraz długością taśmy wzmacniającej CFRP, miejscem jej usytuowania i typem ...
  • Doświadczalne badania monolitycznych ram żelbetowych - strefa skrajnego węzła 

   Bodzak, Przemysław; Czkwianianc, Artem (Politechnika Łódzka - Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska. Katedra Budownictwa BetonowegoLodz University of Technology - Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental Engineering. Department of Concrete Structures, 2001)
   Badania objęły 12 ram żelbetowych w kształcie litery H o wymiarach osiowych 3.0x3.0m. Rygiel ram był obciążony dwiema siłami skupionymi, zaś górne gałęzie słupów siłami osiowymi. Parametrami zmiennymi w badaniach były: - ...
  • Doświadczalne badania żelbetowych elementów poddanych skręcaniu 

   Kosińska, Anna; Nowakowski, Andrzej B. (Politechnika Łódzka - Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska. Katedra Budownictwa BetonowegoLodz University of Technology - Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental Engineering. Department of Concrete Structures, 2001)
   W pracy przedstawiono badania eksperymentalne żelbetowych belek wykonanych z betonu o wysokiej wytrzymałości (8 belek) oraz z betonu zwykłego (2 belki). Pięć spośród nich poddanych było czystemu skręcaniu (seria I), ...
  • Odkształcalność i sposób zniszczenia żelbetowych belek wzmocnionych na zginanie materiałami CFRP 

   Kotynia, Renata; Kamińska, Maria E. (Katedra Budownictwa Betonowego. Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Politechnika Łódzka., 2003)
   Badania dotyczyły mechanizmów zniszczenia żelbetowych belek wzmocnionych materiałami kompozytowymi CFRP, naklejonymi na powierzchni elementu. Wszystkie badania wykazały, że jednym z powodów zniszczenia wzmocnionego elementu ...
  • Badania doświadczalne elementów ściskanych wzmocnionych materiałami kompozytowymi CFRP 

   Ignatowski, Piotr; Kamińska, Maria E.; Kotynia, Renata (Katedra Budownictwa Betonowego. Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska. Politechnika Łódzka.Department of Concrete Structures. Technical University of Lodz., 2003)
   Praca dotyczy problemów wzmacniania smukłych słupów żelbetowych za pomocą materiałów na bazie włókien węglowych (CFRP - Carbon Fibre Reinforced Polymer). Dwuetapowy program doświadczalnych badań obejmował betonowe próbki ...
  • Ochrona wód przed zanieczyszczeniami wprowadzanymi przez ścieki opadowe 

   Zawilski, Marek (Polska Akademia Nauk. Oddział w Łodzi. Komisja Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 2003)
  • Badania połączeń płyta – słup wzmacnianych zewnętrznie na przebicie 

   Urban, Tadeusz; Sitnicki, Marek; Tarka, Jerzy (Politechnika Łódzka - Wydział Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska. Katedra Budownictwa BetonowegoLodz University of Technology - Faculty of Civil Engineering, Architecture and Environmental Engineering. Department of Concrete Structures, 2003)
   W ramach projektu badawczego wykonano i zbadano 12 modeli w skali naturalnej stanowiących fragment płyty żelbe-towej wraz z odcinkiem słupa. Grubość płyty wynosiła 18cm, wymiary w rzucie 2,3×2,3m, a bok słupa o przekroju ...
  • Profil prędkości strumienia powietrza w warstwie brzegowej powierzchni o niskim współczynniku szorstkości 

   Klemm, Katarzyna (Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej ; Częstochowa, 2004)
   Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych przepływu strugi powietrza w warstwie brzegowej powierzchni о niskim współczynniku szorstkości. Analizę rozkładu prędkości i temperatury w przekroju pionowym i poziomym prowadzono, ...
  • Oszacowanie efektów termomodernizacyjnych metodami komputerowymi wraz z weryfikacją wyników 

   Romanowska, Anna (Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej ; Częstochowa, 2004)
   Przedstawiono przykład zastosowania programu ENERGY-10 do analizy różnych wariantów termomodernizacji związanych z adaptacją budynku klubu garnizonowego nа budynek mieszkalny Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Ро uwzględnieniu ...
  • Wpływ ukształtowania sufitu na akustykę sali kinowej 

   Jabłoński, Marek; Szer, Jacek (Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej ; Częstochowa, 2004)
   Przedstawiono porównanie własności akustycznych sali kinowej poddanej modernizacji dla różnego rodzaju konstrukcji sufitu. Wykorzystano program komputerowy bazujący na zmodyfikowanej metodzie promieniowej w celu oceny ...
  • Komputerowa analiza akustyki wnętrz kościołów 

   Jabłoński, Marek (Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej ; Częstochowa, 2004)
   Przedstawiono komputerową analizę projektowanego oraz istniejącego kościoła, przeprowadzoną w celu oceny poprawności rozwiązań architektonicznych pod kątem wymagań akustycznych. Zaprezentowano możliwości wprowadzenia ...