Now showing items 156-163 of 163

  • Z wnętrza rośliny do służby środowisku 

   Marchut-Mikołajczyk, Olga (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2021)
   Projekt BIOREM „Nowoczesna technologia bioremediacji gruntów zanieczyszczonych olejem kreozotowym na terenie Nasycalni Podkładów S.A w Koźminie Wielkopolskim” jest finansowany przez NCBR w ramach Regionalnych Agend ...
  • Zanieczyszczenia gleb miejskich miasta Łodzi wybranymi pierwiastkami śladowymi 

   Niedbała, Mateusz; Smolińska, Beata; Król-Domańska, Katarzyna (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
   Praca zawiera wyniki oznaczeń i zawartość jonów pierwiastków śladowych w glebach antropogenicznych miasta Łodzi. Badania laboratoryjne wykonano dla dziewięciu próbek glebowych pobranych w różnych miejscach miasta Łodzi. W ...
  • Zastosowanie przybliżenia hybrydowego B3LYP w badaniu oddziaływań międzycząsteczkowych pomiędzy harmanem a akryloamidem 

   Kowalska, Agnieszka; Stobiecka, Agnieszka (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2007)
   W niniejszej pracy zastosowano przybliżenie hybrydowe B3LYP w badaniu oddziaływań międzymolekularnych, których wynikiem jest powstanie wiązania wodorowego w układzie 1:1 harman/akryloamid. Obliczono optymalizację geometrii ...
  • Zastosowanie spektrofotometrii UV-VIS do oznaczenia rozpuszczalności chlorowodorku bupiwakainy 

   Sykuła, Anna; Zdziarska, Paulina (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
   W celu wstępnego zbadania rozpuszczalności i ogólnego zachowania się chlorowodorku bupiwakainy, leku znieczulającego miejscowo, w różnych rozpuszczalnikach oraz w środowiskach o różnym pH i przy zmiennych stężeniach ...
  • Zastosowanie tac z kratownicą w procesie liofilizacji biopreparatu zawierającego bakterie Lactobacillus plantarum 

   Dziugan, Piotr (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2006)
   Analizowano możliwość intensyfikacji procesu liofilizacji biopreparatu zawierającego bakterie Lactobacillus plantarum przez zastosowanie tac z kratownicą. Wykonano badania porównawcze kinetyki procesu liofilizacji biopreparatu ...
  • Zastosowanie w medycynie pochodnych indolu i jego kompleksów z biometalami 

   Turek, Monika; Łodyga-Chruścińska, Elżbieta (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2008)
   W oparciu o dane literaturowe przedstawiono charakterystykę i właściwości związków zawierających pierścień indolu. Pochodne związki indolu występują szeroko w przyrodzie w tkankach wielu roślin i zwierząt. Wykazują ...
  • Zinc and nano-ZnO – influence on living organisms 

   Mielcarz-Skalska, Lidia (Lodz University of Technology PressWydawnictwa Politechniki Łódzkiej, 2017)
   The use of zinc is very common in many industries. The multitude of advantages, and capabilities make use of different forms of penetration of zinc into the environment. Due to its ability to migrate, zinc is also accumulated ...
  • ZnS Cu-doped quantum dots 

   Ziółczyk, Paulina; Miller, Ewa; Przybyt, Małgorzata (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2014)
   The paper presents a survey of literature on the structure and optical properties of ZnS and copper ion-doped ZnS quantum dots. The effect of other metal dopants on the spectral properties of ZnS:Cu quantum dots was also ...