Recent Submissions

 • Polityka regionalna w procesie integracji europejskiej : doświadczenia Irlandii 

  Maciaszczyk, Aleksandra (Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2004)
 • Przedsiębiorstwo. T. 2, Zarządzanie w otoczeniu 

  Berliński, Lechosław; Gralak, Henryk; Sitkiewicz, Franciszek (AJG Zakład Pracy Chronionej - Oficyna Wydawnicza, 2004)
  [...] Zagadnienia związane z wzajemnymi relacjami pomiędzy przedsiębiorstwem a otoczeniem stanowią jedno z podstawowych wyzwań przyszłości. Skuteczne zarządzanie w turbulentnym oraz przyszłym otoczeniu ma zatem znaczenie ...
 • Zarządzanie ryzykiem operacyjnym 

  Staniec, Iwona; Zawiła-Niedźwiecki, Janusz; Trocki, Michał (Wydawnictwo C. H. Beck, 2008)
  [...] Celem pracy jest analiza metod identyfikowania i kwantyfikowania zagrożeń wpływających na powstanie i materializację ryzyka operacyjnego w przedsiębiorstwie oraz zarządzania nimi. W warstwie teoretycznej podjęto ...
 • Rozwój zrównoważony : uwarunkowania organizacyjne i techniczne 

  Grądzki, Ryszard; Błaszczyk, Andrzej; Lachiewicz, Stefan; Kryłłowicz, Władysław; Chodkiewicz, Ryszard; Sobczak, Krzysztof; Papierski, Adam; Karczewski, Maciej (Wydawnictwo Media PressLodz University of Technology. Press, 2008)
 • Managing innovations 

  Pomykalski, Andrzej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2008)
  In the modem world, a society based on knowledge and information, aimed at innovations is being created. An organization wanting to develop should show a proinnovative character, i.e. the ability to undertake and implement ...
 • Creating of competitive advantage based on cooperation 

  Adamik, Anna Iwona (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2008)
  A competitive advantage is the core of functioning of an enterprise in competitive market. It becomes a strategic goal of every enterprise functioning in market economy. The ability of its achieving and sustaining in ...
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach rozwoju wysokich technologii 

  Zakrzewska-Bielawska, Agnieszka Freda; Lachiewicz, Stefan; Czekaj, Janusz; Jeżak, Jan; Malara, Zbigniew; Otto, Jacek; Penc, Józef; Urbaniak, Maciej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2008)
  Od dłuższego już czasu daje się zauważyć wzrost rangi przemysłów wysokiej techniki i rozwoju przedsiębiorstw wysokich technologii. Przedsiębiorstwa te intensywnie wykorzystując wiedzę stanowią źródło wynalazków i ...
 • Wyzwania dla zarządzania zasobami ludzkimi w sytuacji przemian na rynku pracy 

  Stankiewicz-Mróz, Anna; Lendzion, Jarosław; Penc, Józef; Listwa, Tadeusz; Szmidt, Czesław (Wydawnictwo Media Press, 2008)
  [...] Zarządzający mają świadomość, że łatwiej znosi fluktuacje koniunktury oraz lepiej odpowiada na wyzwania globalizacji firma, której przypisać można walor elastyczności. Jest ona niewątpliwie korzystna dla organizacji, ...
 • Management of modern banks 

  Bakalarczyk, Sebastian (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2008)
  In times of global competition banks, as service organizations, must search a manner not only to reach new clients but also to maintain the existing ones. The specificity of financial services and their elasticity is ...
 • Management information systems 

  Lewandowski, Jerzy (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2008)
  Management information systems for many years have been an area of interest of scientists, systems designers, organisers as well as institutions and economic entities. This interest results from the fact that neither ...
 • Komunikacja wewnętrzna w organizacjach sieciowych : praca zbiorowa 

  Lachiewicz, Stefan; Czekaj, Janusz; Marczak, Michał (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2008)
  [...] Praca składa się z dwóch części. Część pierwsza, obejmująca pięć rozdziałów opracowania, została przygotowana na podstawie studiów literaturowych i opracowań badawczych. Przedstawiono tutaj rolę organizacji sieciowych ...
 • Introduction to engineering 

  Grądzki, Ryszard; Kowal-Michalska, Katarzyna; Matuszek, Józef (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2008)
  Lately, the technology development takes place at a great rate, which requires from each of us a continuous observation of this process. In order to understand the latest achievements of technology, it is necessary to ...
 • Identification of factors affecting personnel demand 

  Staniec, Iwona; Kaczmarek, Bogusław; Marczak, Michał (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2008)
  This MONOGRAPH is the first part of a report on original research conducted as part of the research project "Demand for Managerial and Engineering Personnel in the Lodz Province in the Years 2007-2015". The primary ...
 • Ergonomics for the disabled : in work organisation and management : results of researches, evaluations and guidelines 

  Lecewicz-Bartoszewska, Joanna; Lewandowski, Jerzy; Matuszek, Józef; Makowiec-Dąbrowska, Teresa; Górska, Ewa (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2008)
 • Ergonomia niepełnosprawnym w organizacji pracy i zarządzaniu - projektowanie 

  Lecewicz-Bartoszewska, Joanna; Polak-Sopińska, Aleksandra; Matuszek, Józef; Makowiec-Dąbrowska, Teresa; Górska, Ewa (Media-Press, 2008)
 • Different dimensions of microeconomics competitiveness 

  Szablewski, Andrzej T.; Jasiński, Tomasz (ekonomia); Jeżak, Jan; Otto, Jacek (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2008)
 • Brand management 

  Grębosz, Magdalena (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2008)
  Nowadays, the problems of brand management, strategy, and promotion are an extremely relevant issue. A strong brand constitutes a basic competitive advantage and is one of the factors ensuring the success of a company. ...
 • Absolwenci studiów inżynierskich i menedżerskich na Łódzkim rynku pracy 

  Staniec, Iwona; Kaczmarek, Bogusław; Marczak, Michał (MEDIA - PRESS, 2008)
  MONOGRAFIA stanowi drugą częsc raportu z badań własnych prowadzonych w ramach projektu badawczego pt. ,,Zapotrzebowanie na kadrę menedżerską i inżynierską w województwie łódzkim w latach 2007-2015". W opublikowanej ...
 • Procesy decyzyjne : w niezawodności i eksploatacji obiektów technicznych o ciągłym procesie technologicznym 

  Lewandowski, Jerzy (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2008)
  Wraz z szybkim rozwojem techniki coraz ważniejszym zagadnieniem staje się prawidłowa eksploatacja maszyn i urządzeń w różnych gałęziach przemysłu. W związku z tym w ostatnich latach znacznie rozwinęła się teoria ...
 • Personnel innovations management in the organization 

  Jędrych, Elżbieta; Miller, Małgorzata (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2008)
  The personnel functions describe the entirety of matters and activities connected with the functioning of people in the organization. It includes the processes and activities with executive, consulting and regulating ...

View more