Show simple item record

dc.contributor.editorLewandowski, Jerzy
dc.contributor.editorSekieta, Marek
dc.contributor.editorJałmużna, Irena Barbara
dc.date.accessioned2020-08-25T06:26:17Z
dc.date.available2020-08-25T06:26:17Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationLewandowski J. (red.), Sekieta M. (red.), Jałmużna Irena B. (red.), Procesy logistyczne : wybrane aspekty organizacyjno-techniczne., Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2012, ISBN 978-83-7283-476-8.
dc.identifier.isbn978-83-7283-476-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/3038
dc.descriptionRed. nauk. Wydziału : Lewandowski, Jerzy
dc.description.abstractW gospodarce światowej zachodzą ciągłe zmiany, co widać szczególnie na przestrzeni ostatnich lat. Widać również wyraźną zmianę zakresu i roli, jaką odgrywa logistyka w funkcjonowaniu gospodarki. W wyniku przemian zachodzących w otoczeniu niezwykle istotne jest dla władz krajowych i regionalnych oraz dla przedsiębiorstw przyjęcie odpowiedniej strategii działania z uwzględnieniem aspektów logistycznych. Tylko ciągła analiza zachodzących zmian i elastyczne dostosowywanie się do nowych realiów a także korzystanie z nowoczesnych rozwiązań może zapewnić stały rozwój gospodarki. Polska ma olbrzymią szansę na rozwój gospodarczy poprzez nowe możliwości jakie daje jej centralne położenie w Europie oraz budowana nowa infrastruktura drogowa i kolejowa. Może się ona stać dużym centrum, w którym operować będą firmy świadczące szeroko pojęte usługi logistyczne. Już obecnie działają na terenie Polski liczni operatorzy logistyczni a także wybudowano nowoczesne centra dystrybucyjne i parki logistyczne oferujące magazyny i hale produkcyjne do wynajęcia. Logistyka jest i powinna być strategicznym obszarem działań również dla poszczególnych regionów, w tym regionu łódzkiego. Logistyka i cały sektor usług logistycznych potrzebują odpowiednich działań dotyczących między innymi wyposażenia technicznego i infrastruktury, wsparcia naukowo-badawczego, systemów informatycznych, odpowiednio działających instytucji wspierających przedsiębiorców ale przede wszystkim odpowiedniego kapitału ludzkiego w postaci wiedzy i kwalifikacji pracowników. Przedsiębiorstwa w chwili obecnej, aby osiągnąć sukces muszą poszukiwać oszczędności nie tylko w obszarze produkcji czy świadczonych usług ale przede wszystkim poszukiwać usprawnień swoich procesów logistycznych. Trudno jest również osiągnąć sukces w pojedynkę, dlatego współpraca w ramach łańcucha dostaw staje się kluczem dla biznesu. Tylko integracja działań i ścisła współpraca przedsiębiorstw w ramach łańcucha dostaw może bowiem zapewnić zadowolenie klienta, który jest ostatnim ogniwem łańcucha. Konferencja „Logistyka - współczesne trendy i wyzwania", której efektem jest niniejsza publikacja ma na celu zaprezentowanie wyników badań oraz dobrych praktyk w zakresie rozwiązań związanych z logistyką w odniesieniu do wykorzystywanych w logistyce zasobów, metod i technik oraz zachodzących aktualnie trendów. W książce zaprezentowane zostały wyniki badań dotyczące trendów w zakresie szeroko pojętej logistyki i transportu, systemów i technologii wspomagających logistykę a także wybrane aspekty funkcjonowania procesów logistycznych.pl_PL
dc.description.abstractThere are constant changes in the global economy seen particularly in recent years. You can also see a distinct change in the scope and role of logistics in functioning of economy. As a result of changes taking place in the environment it is vital for national and regional authorities as well as for companies, to adopt appropriate management strategies, taking into account their logistic aspects. Only continuous analysis of change and flexibie adjustment to new reality and use of modem solutions can provide steady economy growth. Poland has an enormous opportunity for economic development through the new opportunities offered by its location in central Europe and new road and raił infrastructure being built. It could provide a large area in which companies could operate providing a wide range of logistic services. Many logistics operators work within Polish territory at present and there are modem distribution centers and logistics parks built, which offer storage and production halls for rent. Logistics is and should be a strategie area of action also for the individual regions, including Łódź. Logistics and the logistics services sector need appropriate action regarding, among others - technical equipment and infrastructure, research support, information systems, properly operating institutions supporting entrepreneurs but also appropriate human capital in the form of knowledge and skills. At present, companies to be successful must seek savings not only in manufacturing or services but also seek improvements in their logistics processes. It is also difficult to succeed alone, therefore collaboration within the supply chain becomes a key to business. Only integration of activities and close cooperation of enterprises in the supply chain could provide customer satisfaction, which is the last link in the chain. The conference "Logistics - current trends and challenges", which results are presented in this publication, is to determine research findings and best practices of logistics solutions for use in logistics, resources, methods and techniques and trends currently taking place. The book presents the results of studies on trends in broader logistics and transport, systems and technologies supporting logistics, as well as selected aspects of the logistics processes functioning.en_EN
dc.description.sponsorshipPublikacja dofinansowana w ramach projektu VIII Konferencja Logistyczna „Logistyka - współczesne trendy i wyzwania", podczas X Rady Kół Naukowych Samorządu Studenckiego Politechniki Łódzkiej.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Politechniki Łódzkiejpl_PL
dc.publisherLodz University of Technology Pressen_EN
dc.relation.ispartofseriesMonografie Politechniki Łódzkiejpl_PL
dc.relation.ispartofseriesLodz University of Technology. Monographsen_EN
dc.subjectlogistyka (organizacja) - 1990pl_PL
dc.subjecttransport - Polska - 1990 - konferencjepl_PL
dc.subjectlogistyka (organizacja) - 1990 - konferencjepl_PL
dc.subjectlogistics (organization) - 1990en_EN
dc.subjecttransport - Poland - 1991 - conferencesen_EN
dc.subjectlogistics (organization) - 1990 - conferencesen_EN
dc.titleProcesy logistyczne : wybrane aspekty organizacyjno-technicznepl_PL
dc.typemonografiapl_PL
dc.typemonographen_EN
dc.contributor.reviewerBendkowski, Józef
dc.contributor.reviewerMatuszek, Józef
dc.contributor.reviewerUrbaniak, Maciej
dc.contributor.reviewerWitkowski, Jarosław


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record