Show simple item record

dc.contributor.editorOtto, Jacekpl_PL
dc.contributor.editorMaciaszczyk, Aleksandrapl_PL
dc.date.accessioned2018-09-11T10:13:52Z
dc.date.available2018-09-11T10:13:52Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.citationOtto J. (red.), Maciaszczyk A. (red.), Szanse rozwoju polskiego sektora MŚP na Jednolitym Rynku Europejskim : praca zbiorowa. T. 1. Funkcjonowanie MŚP w warunkach Jednolitego Rynku Europejskiego., Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2006, ISBN 83-7283-193-9 .
dc.identifier.isbn83-7283-193-9
dc.identifier.otherid skryba-crisppl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/1914
dc.descriptionRed. nauk. Wydz. : Lewandowski, Jerzypl_PL
dc.descriptionRedaktor serii : Wodziński, Piotrpl_PL
dc.description.abstractUnia Europejska jest najważniejszym ugrupowaniem polityczno-gospodarczym na kontynencie europejskim. Członkostwo Polski w jej strukturach stwarza dla naszego kraju ogromne szanse rozwoju. Wynikają one z liberalizacji wymiany międzynarodowej oraz korzystania przez Polskę w coraz szerszym zakresie z czterech swobód (przepływu towarów, osób, usług i kapitału) obejmujących swym zasięgiem Europejski Jednolity Rynek Wewnętrzny. Ich znaczenie dla dalszego rozwoju kontynentu europejskiego jest ogromne, szczególnie w aspekcie założeń Strategii Lizbońskiej, której głównym przesłaniem jest stworzenie w Europie najbardziej konkurencyjnej gospodarki na świecie. Stąd też zainteresowanie problematyką europejską w kontekście oddziaływania tego rynku na rozwój przedsiębiorczości i promowania jej wpływu na gospodarkę poszczególnych państw UE staje się przedmiotem rozważań i to zarówno w sferach akademickich, jak i biznesowych. Waga tego problemu pozwala sądzić, że stanowić on będzie inspirację do dyskursu naukowego w tej materii na wiele kolejnych lat. Zasadniczymi podmiotami Europejskiego Rynku, oprócz znaczącego potencjału konsumenckiego, są małe i średnie firmy, których rozwój w ostatnim okresie jest tak dynamiczny, że można mówić o ich dominującym wpływie na rozwój gospodarczy całej Unii Europejskiej. Stanowią one obecnie ponad 98% wszystkich przedsiębiorstw tego obszaru, w tym Polski, tworząc nowe miejsca pracy oraz generując znaczącą część Produktu Krajowego Brutto. Przewaga tego sektora nad firmami dużymi wynika z faktu ich niezwykłej elastyczności na rynku podmiotów gospodarczych. Stanowią one jednocześnie zalążek nowych projektów gospodarczych oraz źródło innowacyjności i przedsiębiorczości. Próbę dyskusji nad zarysowanymi powyżej zagadnieniami podjęto w niniejszej monografii, która jest owocem konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Integracji Europejskiej i Marketingu Międzynarodowego w maju 2006 roku na temat: ,,Polski sektor MŚP na Jednolitym Runku Europejskim". W niniejszym opracowaniu naukowym wykorzystano znaczącą część referatów, które były przedmiotem analizy dociekań naukowych w trakcie powyższej konferencji. Całość monografii stanowią dwa tomy, opublikowane pod wspólnym tytułem ,,Szanse rozwoju polskiego sektora MŚP na Jednolitym Rynku Europejskim". W pierwszej części tego opracowania zatytułowanej „Funkcjonowanie MŚP w warunkach Jednolitego Rynku Europejskiego" znalazły się zagadnienia dotyczące rozwoju sektora MŚP w Polsce w kontekście dwuletniego okresu członkostwa w warunkach Jednolitego Rynku Europejskiego. W tomie drugim zatytułowanym „Wspieranie rozwoju MŚP na Jednolitym Rynku Europejskim" przedstawiono wpływ integracji europejskiej na rozwój MŚP poprzez dostęp tego sektora do unijnych środków pomocowych, wpływu sektora publicznego i instytucji otoczenia biznesu oraz nowoczesnych systemów i strategii zarządzania na funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw na Jednolitym Rynku Europejskim. Układ dwutomowy tego opracowania stanowi zwartą merytorycznie całość. Pierwszy tom składa się z czterech rozdziałów. W rozdziale pierwszym analizowane są problemy rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, jak również przeprowadzono porównanie warunków funkcjonowania MŚP w wybranych krajach Unii Europejskiej. Ponadto scharakteryzowane zostały czynniki warunkujące prowadzenie działalności na rynkach międzynarodowych. W rozdziale drugim określono wpływ zjawisk integracyjnych na podnoszenie konkurencyjności i innowacyjności sektora MŚP w warunkach Jednolitego Rynku Europejskiego. Rozdział trzeci obejmuje logistyczne aspekty zarządzania przedsiębiorstwem MŚP z uwzględnieniem kosztów logistycznych, usług transportowych oraz pozycji konkurencyjnej firmy w łańcuchu dostaw. Ostatni rozdział poświęcono zagadnieniom dotyczącym marketingu i jego roli w procesie kreowania relacji z klientem na Jednolitym Rynku Europejskim. Wyrażam nadzieję, że monografia ta, będąca efektem pracy wielu Autorów, przyczyni się do pogłębienia wiedzy z zakresu zasad funkcjonowania MŚP na Jednolitym Rynku Europejskim oraz stanie się przyczynkiem do dalszej analizy w tym zakresie i to zarówno wśród badaczy, jak i praktyków. Chciałbym również podkreślić, iż na wiele dylematów wyłaniających się w niniejszej pracy nie ma jednoznacznych odpowiedzi. Należy je traktować jako kwestie do dalszych rozważań i pogłębionych studiów wymagających bacznej obserwacji zjawisk i procesów rynkowych oraz sposobów ich rozwiązywania przez funkcjonujące na Jednolitym Rynku Europejskim małe i średnie przedsiębiorstwa. Oddając w Państwa ręce niniejszą publikację, mam nadzieję, iż spotka się ona z przychylnym odbiorem oraz konstruktywną krytyką zawartej w niej treści.pl_PL
dc.description.abstractEuropean Union (EU) is the most important political and economic formation in Europe. The membership of Poland in it' s structures creates for our country the significant chances of development. They result with liberalization of international exchange as well as using by Poland in more and more wider range of four liberties functioning in the European Single Internal Market. Their role for the development of European continent is fundamental, particularly in the aspect of foundations the Lizbon Strategy which the main aspect is creating European economy the most competitive in the world. That' s why the European problems in the context of its influence (of this market) on development and promoting of enterprises (in the individual states of EU) become the subject of considerations academical and business spheres. Role of this problem permits to judge that this questions will be inspiring to scientific discussion for many next years. Small and medium enterprises are principle elements of the European Market. In the last period their development is so dynamie, that they have the predominant influence on economic development of the whole European Union. At present they make up over 98% all enterprises of this area creating the new places of work as well as generating significant part of GDP. Superiority of this sector comparing to large firms is their (SME) the unusual elasticity in the market. They make up simultaneously the ovule of new economic projects as well as source of innovation and enterprise. W orked out the present publication is the first volume of monograph. It is based on the materials sent by the scientists from Poland on the national conference organized by the Department of European lntegration and International Marketing of Technical University of Lodz in May of 2006. The main purpose of this conference (and the monograph) was: "Polish SME in the Single European Market". The whole monograph was published under common title: " The chances of development of Polish SME in the Single European Market". The first part of this book entitled "Functioning of the SME in conditions of Single European Market" is concentrated on the questions of the development of SME in Poland in context of our two-year period of membership in new econornic realities. The second part ("Supporting the development of SME in the Single European Market") presents the role of business institution in the development SME sector in Poland and describes the influence of local factors as well as sector public on functioning the SME in the Single European Market. There are given the financial aspects of development of enterprises and possibilities resulting from extemal sources (the structural funds) and the modem systems and strategies of management used in SME are presented, as well as the different technological innovations (electronic environment). Present, first volume consists of four chapters. In first chapter the problems of development of enterprise in Poland are analysed and there is the comparison of conditions of functioning SME in the chosen countries of European Union. In second chapter the influence of integration phenomena is qualified on increasing the competitiveness and innovation of the sector SME in conditions of Single European Market. Third Chapter concems the logistic aspects of management of SME enterprise concentrating on the chain of deliveries, the logistic costs, transport services as well as the position of competitive firm. The last chapter is relating to the marketing process and its role of creating relation between customer and firm in the Single European Market.en_EN
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Politechniki Łódzkiejpl_PL
dc.publisherLodz University of Technology. Pressen_EN
dc.relation.ispartofseriesMonografie Politechnika Łódzkapl_PL
dc.relation.ispartofseriesLodz University of Technology. Monographsen_EN
dc.subjectmałe i średnie przedsiębiorstwapl_PL
dc.subjectzarządzanie przedsiębiorstwempl_PL
dc.subjectrynek międzynarodowypl_PL
dc.subjectJednolity Rynek Europejskipl_PL
dc.subjectbusiness managementen_EN
dc.subjectinternational marketen_EN
dc.subjectsmall and medium sized enterprisesen_EN
dc.subjectEuropean Single Internal Marketen_EN
dc.titleSzanse rozwoju polskiego sektora MŚP na Jednolitym Rynku Europejskim : praca zbiorowa. T. 1, Funkcjonowanie MŚP w warunkach Jednolitego Rynku Europejskiegopl_PL
dc.typeKsiążkapl_PL
dc.typebooken_EN
dc.typemonografiapl_PL
dc.typemonographen_EN
dc.contributor.reviewerGreta, Mariannapl_PL
dc.contributor.reviewerKasperkiewicz, Witoldpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record