Wyświetlanie pozycji 129-148 z 159

  • Uwarunkowania dla oprogramowania systemu controllingowego w banku spółdzielczym. 

   Staniec, Iwona; Stygar, Sebastian (Politechnika Łódzka, 2013)
   W literaturze dużo rozważań poświęca się modzie, konieczności i skuteczności wykorzystania nowych systemów zarządzania. Na przełomie XX i XXI wieku podaje się, że w teorii zarządzania pojawiło się około 100 nowych podejść. ...
  • Uwarunkowania konkurencji na rynku funduszy emerytalnych na przykładzie OFE. 

   Chybalski, Filip (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, 2012)
   Celem artykułu jest analiza uwarunkowań konkurencji na rynku funduszy emerytalnych, ze szczególnym uwzględnieniem możliwych płaszczyzn tej konkurencji oraz determinujących je czynników na rynku OFE. W artykule omówiono ...
  • Uwarunkowania logistycznej obsługi klienta w przedsiębiorstwie. 

   Flaszewska, Sylwia (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, 2011)
   W pracy przedstawiono specyfikę logistycznej obsługi klienta oraz wskazano na jej centralne miejsce w sferze działań logistycznych. Zaprezentowane zostały przykłady potwierdzające stwierdzenie, że produktem logistyki o ...
  • Wiedza kadr BHP w aspekcie poziomu wykształcenia - analiza porównawcza na podstawie badań w regionie łódzkim. 

   Boczkowska, Katarzyna (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, 2011)
   Artykuł przedstawia wybrane wyniki badań przeprowadzonych przez autorów w ramach projektu badawczego „Analiza i ocena stopnia dopasowania łódzkich przedsiębiorstw i kadr bhp do zmian w przepisach i potrzebach rynku”. Analizą ...
  • Wpływ efektu stycznia na wig20 

   Karaszkiewicz, Berenika; Staniec, Iwona (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2017)
   Celem badania jest zweryfikowanie wpływu efektu stycznia na instrumenty notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do przeprowadzenia badania obliczono średnie miesięczne stopy zwrotu spółek wchodzących w ...
  • Wpływ międzynarodowego zaopatrzenia na funkcjonowanie przedsiębiorstw 

   Galińska, Barbara (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology Press, 2013)
   Artykuł prezentuje wpływ koncepcji międzynarodowego zaopatrzenia, tzw. Global Sourcing na rozwój i funkcjonowanie przedsiębiorstw. Przedstawia najważniejsze korzyści krótko- i długoterminowe, jakie płyną z omawianej idei ...
  • Wpływ współpracy partnerskiej firm na funkcjonowanie łańcucha dostaw. 

   Fajczak-Kowalska, Anita (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, 2012)
   W artykule podjęto tematykę oddziaływania kooperacji firm na działanie łańcuch dostaw we współczesnym przedsiębiorstwie. Zwrócono uwagę na istotność partnerskich relacji, uwypuklono znaczenie nowoczesnych rozwiązań ...
  • Wskaźniki monitorowania procesów - studium przypadku 

   Walaszczyk, Anna; Błaszczyk, Magdalena (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology Press, 2013)
   W artykule przedstawiona została problematyka projektowania wskaźników monitorowania procesów jako zadania, które mają do zrealizowania przedsiębiorstwa, które chcą doskonalić swoje procesy. Projektowanie wskaźników ...
  • Wspomaganie podejmowania decyzji o inwestowaniu w kontrakty terminowe na indeks MDAX 

   Mospan, Anna (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology Press, 2014)
   Artykuł jest poświęcony decyzjom inwestycyjnym oraz wspomaganiu procesu decyzyjnego w zakresie finansów. W opracowaniu zostały dokonane prognozy zmian indeksu giełdowego MDAX za pomocą sztucznych sieci neuronowych. W ...
  • Wybrane aspekty jakości życia i plany zawodowe studentów kierunku zarządzanie 

   Depta, Adam; Staniec, Iwona (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology Press, 2013)
   W turbulentnym otoczeniu społecznym i gospodarczym badania jakości życia i planów zawodowych studentów są bardzo istotnym elementem. Bada się jakość życia przede wszystkim w stosunku do obiektywnych czynników - nie tylko ...
  • Wybrane aspekty zarządzania parkiem maszynowym z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy w swietle badań organizacji regionu łódzkiego. 

   Niziołek, Konrad (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, 2011)
   Niniejszy artykuł poświęcono dokonaniu analizy wyników badań przeprowadzonych w przedsiębiorstwach województwa łódzkiego w zakresie wybranych, podstawowych wymagań prawnych BHP dotyczących postępowania z maszynami. Wspomnianą ...
  • Wybrane czynniki i modele przeżycia mikroprzedsiębiorstw utworzonych przy wsparciu programu operacyjnego kapitał ludzki 

   Szmit, Anna (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2017)
   Artykuł zawiera wyniki analizy przeżywalności mikroprzedsiębiorstw utworzonych przy wsparciu projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UE w ciągu pięciu lat od ich założenia. Obserwowano wpływ płci, wykształcenia ...
  • Wybrane instrumenty wspierające menedżera w zarządzaniu wiedzą 

   Flaszewska, Sylwia; Kłos, Marcin (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology Press, 2013)
   Wiedza bez przełożenia na konkretne działania jest dzisiaj bezużyteczna, dlatego tak ważne jest zarządzanie nią. W opracowaniu zwrócono uwage na role menedżerów w zarządzaniu wiedza i zasygnalizowano problematykę instrumentów ...
  • Wybrane metodologiczne problemy w naukach o zarządzaniu 

   Marczak, Michał (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology Press, 2013)
   W pracy przedstawiono, dla potrzeb prowadzenia badań w zakresie nauk o zarządzaniu, wybrane konstrukcje metodologiczne. Podano w doprecyzowanej postaci pojęcia metody naukowej, falsyfikacji, tezy, hipotezy i hipotez ...
  • Wykorzystanie struktury organizacyjnej w zarządzaniu wiedzą - studium przypadku. 

   Flaszewska, Sylwia; Kłos, Marcin (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology Press, 2014)
   W artykule poruszono tematykę zastosowania struktury organizacyjnej w zarządzaniu wiedzą. W części teoretycznej opracowania zidentyfikowano cechy struktury organizacyjnej z perspektywy zarządzania wiedzą, a w części ...
  • Wykorzystanie wskaźnika OEE w koncepcji kompleksowego utrzymania ruchu 

   Krasoń, Paulina (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2016)
   W obliczu rosnących wymagań klientów oraz konkurencji o charakterze globalnym przedsiębiorstwa muszą nieustannie poszukiwać rezerw produkcyjnych, zwiększać efektywność i wydajność produkcji, a także redukować koszty ...
  • Wykorzystanie wspomagania komputerowego podczas tworzenia map akustycznych. 

   Kazimierska-Grębosz, Marianna; Kopania, Joanna (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, 2014)
   W referacie przedstawiono problem hałasu komunikacyjnego i sporządzania map akustycznych. Aglomeracje miejskie są szczególnie zagrożone wzrastającym poziomem hałasu komunikacyjnego. Wykonane zgodnie z zaleceniami UE mapy ...
  • Wykorzystanie wspomagania komputerowego w przemyśle farmaceutycznym. 

   Kazimierska-Grębosz, Marianna (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, 2012)
   W referacie podjęto problematykę wykorzystania wspomagania komputerowego w przemyśle farmaceutycznym, uwzględniając uwarunkowania prawne rejestracji leków w Polsce i w Unii Europejskiej. Celem referatu jest przedstawienie ...
  • Wykorzystanie wspomagania komputerowego w systemie zbiórki i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

   Kazimierska-Grębosz, Marianna; Chudzik, Agnieszka (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, 2013)
   W referacie przedstawiono problem zbiórki i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz wykorzystania wspomagania komputerowego podczas tych procesów, uwzględniając uwarunkowania prawne w Polsce i w ...
  • Wyzwania współczesnych menedżerów w handlu internetowym 

   Szymański, Grzegorz (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology Press, 2013)
   Rozwój handlu internetowego w ostatnich latach nie zwalnia swojej dynamiki, coraz więcej przedsiębiorstw wprowadza na rynek platformy sklepowe. Duża konkurencyjność sektora e-commerce wymusza na menedżerach podążanie za ...