Wyświetlanie pozycji 64-83 z 159

  • Macierz SKU i jej zastosowanie 

   Antosik, Milena (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2016)
   Artykuł jest poświęcony zagadnieniu macierzy SKU (ang. Stock Keeping Unit, co oznacza w tłumaczeniu na język polski jednostkę magazynową). Celem jego jest popularyzacja wiedzy w tym obszarze. Wyjaśniona jest zasadność ...
  • Macroenvironment analysis of the heating installations market in Poland - impact of local and global factors 

   Siuda, Dagna (Politechnika Łódzka, 2015)
   The main aim of this paper is to analyse the heating installations market in the macroenvironmental context. In this paper the objectives of the macroenvironment analysis will be presented and the current state of the ...
  • Management po francusku. Czy kultura organizacji we Francji jest odpowiedzialna za spadek wzrostu gospodarczego państwa i zwiększenie długu narodowego? 

   Gałka, Małgorzata (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2016)
   Artykuł zawiera charakterystykę kultury organizacyjnej francuskich firm, opartą przede wszystkim na wynikach obserwacji i rozmów z francuskimi menadżerami. W tekście poddano analizie wpływ kultury organizacyjnej na ...
  • Market situation of luxury goods in Poland 

   Dalewska, Izabela (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2016)
   Creating a single, comprehensive definition of luxury is extremely difficult. It is just because of personal and very subjective connotation of the term. The author of current paper tries to demystify the nature of ...
  • Menedżer jako promotor zmian w przedsiębiorstwie 

   Lachiewicz, Stefan (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology Press, 2013)
   W opracowaniu przedstawiono znaczenie działalności menedżerów w procesie promowania zmian. Szczególną uwagę zwrócona na funkcje związane z inicjowaniem zmian, tworzeniem klimatu innowacyjności oraz z reprezentowaniem ...
  • Metoda studium przypadku - egzemplifikacja wykorzystania w naukach o zarządzaniu. 

   Matejun, Marek (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, 2012)
   Jedną z metod szeroko wykorzystywanych w naukach o zarządzaniu jest studium przypadku. Swoją specyfikę wpisuje się w idiograficzne podejście badawcze i jakościowy kontekst badań naukowych pozwalając jednocześnie ...
  • Metody ilościowe w naukach o zarządzaniu. 

   Staniec, Iwona (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, 2012)
   Coraz częściej zastanawiamy się jakie metody, techniki i narzędzia wykorzystać, aby jak najlepiej opisać funkcjonowanie organizacji w otaczającym ją turbulentnym otoczeniu. W przedstawionej pracy przybliżono możliwości ...
  • Mobbing w miejscu pracy jako przejaw patologii w procesie zarządzania 

   Izydorczyk, Adam; Kęsa, Aleksandra (Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej, 2015)
   Celem niniejszego artykuł było poruszenie tematu patologii w zarządzaniu organizacjami, koncentrując się na problemie mobbingu w stosunkach pracy. Za tezę w obranym temacie przyjęto, że mobbing jako zjawisko częściej ...
  • Modelowanie dyskretne w zarządzaniu. 

   Mospan, Anna; Marczak, Michał (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, 2012)
   W artykule zostało opisane modelowanie dyskretne, a w szczególności rekurencyjne, w zarządzaniu. Na podstawie poruszonych modeli zostało pokazane, że proces podejmowania decyzji może być opisany z wykorzystaniem funkcji ...
  • Modelowanie wypadku przy pracy na stanowisku bobiniarki w przedsiębiorstwie produkcyjnym 

   Bogdan, Mariusz; Boczkowska, Katarzyna (Politechnika Łódzka, 2009)
   Artykuł przedstawia modelowanie wypadku przy pracy oraz analizę potencjalnych przyczyn w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym, będących podstawą do zidentyfikowania obszarów problemowych wymagających zmian i wprowadzenia ...
  • Motywacja w procesie zmian. 

   Wiśniewska, Małgorzata; Wiśniewski, Zbigniew; Mirkiewicz, Tomasz (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, 2012)
   W artykule przedstawiono znaczenie motywacji i jej mechanizmów dla zarządzania zmianami. Przedstawiono syntetyczne ujęcie najważniejszych i najbardziej przydatnych w zarządzaniu zespołami ludzkimi teorii motywacji ...
  • Motywowanie pozapłacowe jako czynnik budowania zaangażowania pracowników z pokolenia Y 

   Kaczyńska, Magdalena; Kałuziak, Klaudia; Stankiewicz-Mróz, Anna (Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej, 2015)
   Osiąganie przewagi konkurencyjnej przez organizację zależy przede wszystkim od zaangażowania jej pracowników. W procesie budowania zaangażowania nie ma możliwości posługiwania się schematami wielokrotnego użytku. W ...
  • Możliwości rozwoju przedsiębiorstw poprzez realizację strategii co-brandingu. 

   Grębosz, Magdalena (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, 2012)
   W artykule poruszono problematykę co-brandingu jako formy współdziałania przedsiębiorstw, mającej na celu rozwój poprzez stworzenie nowego produktu i wykreowanie nowej marki lub wprowadzenie na rynek produktu sygnowanego ...
  • Multidimensional character of globalisation 

   Grębosz, Magdalena; Hak, Andrzej (Politechnika Łódzka, 2015)
   Globalization, as a basic megatrend of the modem world development is a complex and multidimensional phenomenon Its multi-dimensional character consists of three main parts: political, economic and sociocultural In this ...
  • Narzędzia komunikacji wewnętrznej w zarządzaniu przedsiębiorstwem 

   Grębosz, Magdalena; Mikulska, Anna (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology Press, 2013)
   Komunikacja wewnętrzna umożliwia informowanie, integrowanie oraz motywowanie pracowników. We wdrażaniu i realizacji strategii komunikacji wewnętrznej w organizacji, kluczową rolę odgrywa kadra kierownicza. Celem artykułu ...
  • O uogólnianiu wyników analiz ilościowych w naukach o zarządzaniu 

   Chybalski, Filip (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2017)
   W artykule omówiono problematykę uogólniania wyników analiz ilościowych z próby na populację, szczególną uwagę kierując na wykorzystanie metod wnioskowania statystycznego w naukach o zarządzaniu. Dyskusji poddano ...
  • O wykorzystaniu modeli ekonometrycznych do prognozowania ruchu sieciowego 

   Szmit, Anna; Szmit, Maciej (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology Press, 2013)
   Akwizycja, analiza, modelowanie, prognozowanie i symulacja ruchu sieciowego są czynnościami prowadzonymi w sieciach teleinformatycznych zarówno dla potrzeb zarządzania jakością jak i zarządzania bezpieczeństwem. W szczególności ...
  • Ocena efektywności szkoleń wśród osób realizujących projekty inwestycyjne w sektorze nieruchomości komercyjnych 

   Różańska-Bińczyk, Izabela; Wojas, Adam (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2013)
   Sektor nieruchomości komercyjnych charakteryzował się do niedawna wysoka dynamika rozwoju. Sytuacja ta uległa zmianie na początku 2009 roku, kiedy to pojawiły się pierwsze symptomy spowolnienia gospodarczego w Polsce. ...
  • Ocena poziomu spełnienia wymogów w zakresie publikowania wyników, przechowywania dokumentów w polskich uczelniach technicznych w świetle badań empirycznych 

   Wiśniewska, Małgorzata (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2016)
   Artykuł przedstawia wyniki badań przeprowadzonych w polskich uczelniach technicznych w zakresie bezpieczeństwa przetwarzanych informacji. W artykule przedstawione zostały wnioski z badań dotyczących spełnienia wymogów ...
  • Oddziaływanie OFE na kształtowanie i przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego w spółkach giełdowych 

   Marcinkiewicz, Edyta; Chybalski, Filip (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology Press, 2013)
   Celem artykułu jest określenie potencjału oddziaływania OFE jako pojedynczych funduszy oraz jako grupy funduszy na ład korporacyjny w spółkach publicznych na rodzimym rynku kapitałowym. Przeprowadzona zostanie również ocena ...