Wyświetlanie pozycji 21-40 z 156

  • Determinanty warunkujące finansowanie sektora SMP w województwie łódzkim. 

   Staniec, Iwona (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, 2011)
   W prezentowanej pracy zwrócono szczególną uwagę na czynniki warunkujące funkcjonowanie sektora MSP w województwie łódzkim. Przedstawiono dominujące bariery w funkcjonowaniu tych przedsiębiorstw, jak również zewnętrzne ...
  • Działania projakościowe w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej 

   Zwoliński, Łukasz (Politechnika Łódzka, 2014)
   Przedstawiony referat koncentruje się na zagadnieniach związanych z działaniem systemów zarządzania jakością oraz logistyki w Publicznym ZOZ zawiera wyniki badań empirycznych przeprowadzonych w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym ...
  • Długookresowe relacje z klientami na rynku usług agroturystycznych w regionie łódzkim. 

   Wilk, Iwona; Keck-Wilk, Małgorzata (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, 2011)
   Agroturystyka jako działalność usługowa otwiera możliwości tworzenia nowych miejsc pracy i generowania dochodów. Oczekiwany dynamiczny rozwój agroturystyki nie będzie jednak możliwy bez umiejętnego, profesjonalnego zarządzania ...
  • E-komunikacja jako narzędzie tworzenia konkurencyjności przedsiębiorstw - na podstawie badań w firmach logistycznych. 

   Walasek, Robert (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, 2012)
   Głównym celem referatu jest próba scharakteryzowania wpływu nowoczesnych narzędzi e-komunikacji na budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie województwa łódzkiego. W opracowaniu przedstawiono ...
  • E-learning jako narzędzie rozwoju kompetencji menedżerskich 

   Ratalewska, Magdalena; Szymańska, Katarzyna (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology Press, 2013)
   Nowe technologie i wymagania społeczeństwa informacyjnego przyczyniły się do powstania nowoczesnych metod pozyskiwania i rozwoju kompetencji menedżerskich za pomocą zdalnej edukacji. W związku z tym przyjęto, że celem ...
  • E-sprzedaż w zarządzaniu relacjami z klientem - wyniki badań 

   Walasek, Robert (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology Press, 2013)
   Głównym celem referatu jest próba scharakteryzowania wpływu nowoczesnych technik e-sprzedaży na tworzenie długookresowych partnerskich związków z klientami. W opracowaniu przedstawiono główne narzędzia współczesnej ...
  • Ekosystemy innowacji a system zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie 

   Blażlak, Robert; Mazurek, Bogdan (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2016)
   Obecnie w obszarze rozwoju innowacji nie chodzi już tylko o innowacje w rozumieniu tworzenia towarów czy usług, które zapewniałyby firmom zwrot z inwestycji, ale także o takie działania o charakterze innowacyjnym, które ...
  • Elastyczność organizacji w modelowaniu łańcucha dostaw 

   Królikowski, Jan; Wodzińska-Jabłońska, Jagoda (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2016)
   Niniejszy artykuł zawiera w sobie przegląd literatury w zakresie sposobów definiowania elastyczności organizacji. Ukazano również cechy współczesnej elastycznej organizacji oraz wynikające z nich poziomy elastyczności. W ...
  • Employed branding. 

   Klimkiewicz, Karolina (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2017)
   W dobie zmieniającego się świata coraz większą uwagę przywiązuje się do wizerunku przedsiębiorstwa. To, aby był on postrzegany, jako silny i pozytywny zależy w głównej mierze od tego, jakie działania podejmuje firma. ...
  • EU - Armenia cooperation within the Eastern Partnership and its impact on Armenian economy 

   Lewandowski, Krzysztof; Mamikonyan, Garnik (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2016)
   The European Union has actively engaged itself in cooperation with its Eastern neighbours. The Eastern Partnership is a concept of political cooperation and economic integration in the future with six countries – Moldova, ...
  • European Standards Implementation in the Area of Occupational Health and Safety in Polish Enterprises 

   Boczkowska, Katarzyna; Znajmiecka-Sikora, Marta (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2016)
   The aim of the study is to analyze how Polish employers fulfill their responsibilities in terms of providing safe and healthy working conditions, including: standards for risk assessment, and adaptation of machinery ...
  • The European Union (EU) co-deciding and co-governing authorities - knowledge and evaluation in the opinion of the Poles. 

   Greta, Marianna; Otto, Jacek; Tomczak-Woźniak, Ewa (2014)
   This study concerns the co-decision and co-governing system basing on the European Commission (EC) and the European Parliament (EP) as an example. However, it is not a direct description of functions of these institutions ...
  • Euroregion Beskidy jako stymulator rozwoju - analiza na przykładzie turystyki 

   Greta, Marianna (Politechnika Łódzka, 2015)
   The study includes three parts, i.e. one generał and two detailed. In the generał part a tourism was described as the branch of economy, kinds and functions of the tourism according to the euroregional aspect. The ...
  • Euroregion in the role of management of structural aid and as a natural cluster 

   Greta, Marianna (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2016)
   This paper concerns the institutional and organizational structure of the Euroregion. It is multi-level and affects the functioning of the Euroregions, including, but not limited to, organized approach to the use ...
  • Ewaluacja jako instrument wspierający rozwój organizacji uczącej się w sektorze non-profit 

   Januszkiewicz, Aleksandra (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology Press, 2013)
   Tematem niniejszego artykułu jest ewaluacja jako instrument rozwoju kultury uczenia się w organizacjach pozarządowych. Autorka stawia tezę, że wykorzystanie ewaluacji przez organizacje pozarządowe może znacząco przyczynić ...
  • Expectations Towards Offer Vs. Market Activities of Polish Purchasers - Prosumption and Ethnocentric Context 

   Baruk, Agnieszka (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2016)
   The article presents the issue of expectations of Polish purchasers towards marketing offer available on the market and market activities undertaken by them in practice. They were shown in the prosumption and ethnocentric ...
  • Forma zatrudnienia i czas pracy jako czynniki budujące motywację pielęgniarek. 

   Cwanda, Kamila; Jabłońska, Natalia; Bartczyk, Natalia; Stankiewicz-Mróz, Anna (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2017)
  • The genesis and development of the European Union Social Policy over the years 

   Kopeć, Agata (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2016)
   The study investigates genesis of the European Union Social Policy and the changes in common social issue over the years. The European Union is not only economic and monetary integration, it is also unify the activities ...
  • Gotowość prosumpcyjna kobiet i mężczyzn w kontekście ich postaw etnocentrycznych 

   Baruk, Agnieszka (Wydawnictwa Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2016)
   W artykule przedstawiono zagadnienia związane z oczekiwaniami nabywców wobec oferty marketingowej dostępnej na rynku. Szczególną uwagę zwrócono na ich etnocentryczny i prosumpcyjny wymiar. Głównym celem artykułu było ...
  • Grywalizacja w crowdsourcingu 

   Józwiak, Piotr (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology Press, 2013)
   W artykule przeanalizowano możliwość wykorzystania koncepcji grywalizacji w ramach serwisów crowdsourcingowych. W pierwszej części zostały zaprezentowane definicje grywalizacji i crowdsourcingu i ich wzajemnego oddziaływania. ...