Wyświetlanie pozycji 21-40 z 159

  • Długookresowe relacje z klientami na rynku usług agroturystycznych w regionie łódzkim. 

   Wilk, Iwona; Keck-Wilk, Małgorzata (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, 2011)
   Agroturystyka jako działalność usługowa otwiera możliwości tworzenia nowych miejsc pracy i generowania dochodów. Oczekiwany dynamiczny rozwój agroturystyki nie będzie jednak możliwy bez umiejętnego, profesjonalnego zarządzania ...
  • Determinanty warunkujące finansowanie sektora SMP w województwie łódzkim. 

   Staniec, Iwona (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, 2011)
   W prezentowanej pracy zwrócono szczególną uwagę na czynniki warunkujące funkcjonowanie sektora MSP w województwie łódzkim. Przedstawiono dominujące bariery w funkcjonowaniu tych przedsiębiorstw, jak również zewnętrzne ...
  • Uwarunkowania logistycznej obsługi klienta w przedsiębiorstwie. 

   Flaszewska, Sylwia (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, 2011)
   W pracy przedstawiono specyfikę logistycznej obsługi klienta oraz wskazano na jej centralne miejsce w sferze działań logistycznych. Zaprezentowane zostały przykłady potwierdzające stwierdzenie, że produktem logistyki o ...
  • Wiedza kadr BHP w aspekcie poziomu wykształcenia - analiza porównawcza na podstawie badań w regionie łódzkim. 

   Boczkowska, Katarzyna (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, 2011)
   Artykuł przedstawia wybrane wyniki badań przeprowadzonych przez autorów w ramach projektu badawczego „Analiza i ocena stopnia dopasowania łódzkich przedsiębiorstw i kadr bhp do zmian w przepisach i potrzebach rynku”. Analizą ...
  • Wpływ współpracy partnerskiej firm na funkcjonowanie łańcucha dostaw. 

   Fajczak-Kowalska, Anita (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, 2012)
   W artykule podjęto tematykę oddziaływania kooperacji firm na działanie łańcuch dostaw we współczesnym przedsiębiorstwie. Zwrócono uwagę na istotność partnerskich relacji, uwypuklono znaczenie nowoczesnych rozwiązań ...
  • Konkurencyjność przedsiębiorstw w dobie kryzysu gospodarczego. 

   Walecka, Anna (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, 2012)
   W dobie kryzysu gospodarczego zaobserwować można szereg niekorzystnych zjawisk ekonomicznych, takich jak: spadek PKB, zmniejszenie obrotów w handlu międzynarodowym czy wzrost bezrobocia. W obliczu tego konsumenci zmuszeni ...
  • Modelowanie dyskretne w zarządzaniu. 

   Mospan, Anna; Marczak, Michał (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, 2012)
   W artykule zostało opisane modelowanie dyskretne, a w szczególności rekurencyjne, w zarządzaniu. Na podstawie poruszonych modeli zostało pokazane, że proces podejmowania decyzji może być opisany z wykorzystaniem funkcji ...
  • Motywacja w procesie zmian. 

   Wiśniewska, Małgorzata; Wiśniewski, Zbigniew; Mirkiewicz, Tomasz (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, 2012)
   W artykule przedstawiono znaczenie motywacji i jej mechanizmów dla zarządzania zmianami. Przedstawiono syntetyczne ujęcie najważniejszych i najbardziej przydatnych w zarządzaniu zespołami ludzkimi teorii motywacji ...
  • Potrójna heliksa jako specyficzny model współpracy MSP z otoczeniem. 

   Szymańska, Katarzyna (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, 2012)
   W prezentowanym artykule zwrócono uwagą na istotę współpracy firm z sektora MSP ze sferą nauki i administracją publiczną. Współpraca ta tworzy specyficzny łańcuch połączeń, nazwany potrójną heliksą. Istotą tej zależności ...
  • E-komunikacja jako narzędzie tworzenia konkurencyjności przedsiębiorstw - na podstawie badań w firmach logistycznych. 

   Walasek, Robert (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, 2012)
   Głównym celem referatu jest próba scharakteryzowania wpływu nowoczesnych narzędzi e-komunikacji na budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie województwa łódzkiego. W opracowaniu przedstawiono ...
  • Bariery w zarządzaniu jakością w gospodarstwach rolnych branży mleczarskiej. 

   Walaszczyk, Anna; Grzesiak, Iwona (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, 2012)
   Zarządzanie jakością w gospodarstwach rolnych jest bardzo trudne, gdyż istnieje wiele czynników - barier uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie takiego gospodarstwa. Jest to taka dziedzina gospodarki, która w bardzo ...
  • Struktura organizacyjna wspierająca zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie. 

   Flaszewska, Sylwia (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, 2012)
   W pracy przedstawiono cele zarządzania wiedzą oraz wskazano na rolę struktur organizacyjnych w ich realizacji. Artykuł sygnalizuje konieczność wkomponowania zarządzania wiedzą w proces zarządzania przedsiębiorstwem, ...
  • Proces innowacji w przedsiębiorstwie, w warunkach wewnętrznego i zewnętrznego środowiska, a także towarzyszące mu uwarunkowania i bariery. 

   Lewandowski, Jerzy; Bednarczyk, Tomasz (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, 2012)
   Współczesne organizacje często są zorientowane na innowacje, gdyż upatrują w nich nowych możliwości biznesowych. Zakładając istotność innowacji (przy wysokich kosztach ich realizacji oraz dużej niepewności odniesienia ...
  • Metody ilościowe w naukach o zarządzaniu. 

   Staniec, Iwona (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, 2012)
   Coraz częściej zastanawiamy się jakie metody, techniki i narzędzia wykorzystać, aby jak najlepiej opisać funkcjonowanie organizacji w otaczającym ją turbulentnym otoczeniu. W przedstawionej pracy przybliżono możliwości ...
  • Znaczenie informacji w cybernetyce systemów zarządzania. 

   Wiśniewski, Zbigniew; Wiśniewska, Małgorzata (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, 2012)
   W artykule przedstawiono niektóre zależności pomiędzy informacją, cybernetyką a zarządzaniem. Współczesne pojmowanie zarządzania odbiega w dużej mierze od klasycznego ujęcia opartego na osiągnięciach praktyków, inżynierów ...
  • Uwarunkowania konkurencji na rynku funduszy emerytalnych na przykładzie OFE. 

   Chybalski, Filip (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, 2012)
   Celem artykułu jest analiza uwarunkowań konkurencji na rynku funduszy emerytalnych, ze szczególnym uwzględnieniem możliwych płaszczyzn tej konkurencji oraz determinujących je czynników na rynku OFE. W artykule omówiono ...
  • Kooperencja a wybory strategiczne innowacyjnych przedsiębiorstw na przykładzie doświadczeń firm high-tech. 

   Zakrzewska-Bielawska, Agnieszka (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, 2012)
   W artykule przedstawiono wybory strategiczne przedsiębiorstw high-tech w kontekście podejmowania relacji kooperencyjnych obejmujących zarówno elementy ekonomiczne, jak i społeczne. Na podstawie badań w grupie 61 firm sektora ...
  • Rola organów administracji publicznej w kreowaniu środowiska proinnowacyjnego dla MSP w regionie łódzkim. 

   Barańska-Fischer, Mirella (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, 2012)
   W artykule poruszono problematykę związaną z rolą organów administracji publicznej w kwestii kształtowania środowiska sprzyjającego realizacji działań innowacyjnych i przedsiębiorczych przez firmy sektora MSP. Celem artykułu ...
  • Możliwości rozwoju przedsiębiorstw poprzez realizację strategii co-brandingu. 

   Grębosz, Magdalena (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, 2012)
   W artykule poruszono problematykę co-brandingu jako formy współdziałania przedsiębiorstw, mającej na celu rozwój poprzez stworzenie nowego produktu i wykreowanie nowej marki lub wprowadzenie na rynek produktu sygnowanego ...
  • Metoda studium przypadku - egzemplifikacja wykorzystania w naukach o zarządzaniu. 

   Matejun, Marek (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, 2012)
   Jedną z metod szeroko wykorzystywanych w naukach o zarządzaniu jest studium przypadku. Swoją specyfikę wpisuje się w idiograficzne podejście badawcze i jakościowy kontekst badań naukowych pozwalając jednocześnie ...