Now showing items 1-13 of 13

  • Aktualne problemy zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami : praca zbiorowa 

   Matejun, Marek; Szczepańczyk, Maciej; Glińska-Neweś, Aldona; Jędrych, Elżbieta; Penc, Józef (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2010)
   Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw zdeterminowany jest różnorodnymi czynnikami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Aktualne warunki ich funkcjonowania związane są przede wszystkim z konsekwencjami postępujących procesów ...
  • Causes and effects of using outsourcing in revenue chamber in Lodz 

   Matejun, Ida; Matejun, Marek (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2009)
  • Funkcjonowanie zespołów pracowniczych w przedsiębiorstwach zaawansowanych technologii 

   Matejun, Marek; Walecka, Anna (Wydawnictwo Media Press, 2008)
   The functioning of the teams of employees in the enterprises of advanced technologi es. Making use of the teams of employees is becomming a very important issue in the functioning of of the modern enterprises, including the ...
  • Kształcenie menedżerów na uczelni technicznej 

   Depta, Adam; Kierner, Grzegorz; Jarczyński, Jacek; Lachiewicz, Stefan; Matejun, Marek; Staniec, Iwona; Stanisławski, Robert (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2010)
   Praca przedstawia działania Kierownictwa i Pracowników Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej na rzecz jakości kształcenia przyszłych i obecnych menedżerów. Zwrócono w niej szczególną uwagę na ważne ...
  • Managing the potential of small and medium-sized enterprises in business practice 

   Matejun, Marek; Błaszczyk, Wanda; Czekaj, Janusz; Lachiewicz, Stefan (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology Press, 2010)
   The development of small and medium-sized enterprises is subject to numerous restrictions stemming both from their external environments, internal weaknesses and lack of resources in smaller business entities. On the ...
  • Problemy i perspektywy zarządzania w społeczeństwie ryzyka oraz zagadnienia jakości życia 

   Politechnika Łódzka. Wydział Organizacji i Zarządzania. Katedra Zarządzania.; Lodz University of Technology. Faculty of Organization and Management. Department of Management. (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2016)
   Koncepcja społeczeństwa ryzyka Becka przeniesiona na poziom globalny stała się koncepcją światowego społeczeństwa ryzyka. W zamyśle autora miała zwrócić uwagę światowej opinii na zagrożenia dla ekosystemów, gospodarki oraz ...
  • Problemy i wyzwania w zarządzaniu organizacjami publicznymi 

   Adamik, Anna; Matejun, Marek; Zakrzewska-Bielawska, Agnieszka; Glińska-Neweś, Aldona; Kaczmarek, Bogusław; Lachiewicz, Stefan (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
   Organizacje odgrywają we współczesnej gospodarce tak ogromną rolę, że mówi się wręcz, iż żyjemy dziś w „świecie organizacji". Spotykamy je w różnych miejscach, w różnych formach i rozmiarach. Jednocześnie, różne typologie ...
  • Współczesne koncepcje zarządzania produkcją, jakością i logistyką 

   Lachiewicz, Stefan; Matejun, Marek; Grądzki, Ryszard; Lewandowski, Jerzy; Urbaniak, Maciej (Wydawnictwo Politechniki ŁódzkiejLodz University of Technology. Press, 2010)
   Złożoność współczesnych systemów wytwarzania przy jednoczesnym dążeniu do zapewnienia elastyczności i wariantowości procesów wymusza na przedsiębiorstwach stosowanie coraz nowszych koncepcji zarządzania wspierających ...
  • Współczesne organizacje wobec wyzwań zarządzania ryzykiem : aspekty poznawcze 

   Matejun, Marek; Lachiewicz, Stefan; Kapuścińska, Karolina Zofia (Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej, 2015)
   Współczesne organizacje, wśród których znajdują się zarówno instytucje publiczne, jak i podmioty prawa gospodarczego realizują powierzone im zadania w celu osiągnięcia wymiernych efektów. W przypadku instytucji publicznych ...
  • Zarządzanie innowacjami ekologicznymi we współczesnym przedsiębiorstwie 

   Matejun, Marek (Wydawnictwo Media Press, 2009)
   [...]... jako cel artykułu wyznaczono prezentację podstawowych założeń dotyczących zarządzania innowacjami ekologicznymi we współczesnym przedsiębiorstwie, ze szczególnym uwzględnieniem podstawowych elementów tego ...
  • Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie 

   Lachiewicz, Stefan; Adamik, Anna; Matejun, Marek; Czekaj, Janusz; Jeżak, Jan; Malara, Zbigniew; Otto, Jacek; Penc, Józef; Urbaniak, Maciej (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2008)
   Innowacyjność to dziś warunek skutecznego funkcjonowania i konkurowania nowocześnie zarządzanych przedsiębiorstw, a zarządzanie innowacjami i innowacyjnością to umiejętność kluczowa dla długookresowego rozwoju ...
  • Zarządzanie małą i średnią firmą w teorii i w ćwiczeniach 

   Matejun, Marek; Łuczka, Teresa (Wydawnictwo Difin, 2012)
   Małe i średnie przedsiębiorstwa odgrywają ważną rolę we współczesnej gospodarce rynkowej i partycypują w istotny sposób w tworzeniu jej podstawowych wielkości makroekonomicznych. Budowa i zarządzanie przedsiębiorstwem tej ...
  • Zasobowe zdolności dynamiczne w zarządzaniu rozwojem firm sektora MSP 

   Matejun, Marek; Motyka, Agata (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2016)