Now showing items 1-20 of 69

  • Analiza obrazu mikroskopowego w badaniach biodegradacji PE modyfikowanych skrobią 

   Kuberski, S.; Zarzycki, R.; Żakowska, Z.; Stobińska, H.; Piątkiewicz, A. (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2001)
   Folie polietylenowe modyfikowane skrobią w ilości 10% i 20% poddane zostały biodegradacji przy użyciu wyselekcjonowanych aktywnych amylolitycznie szczepów z grupy bakterii, promieniowców i grzybów strzępkowych. Kontrolę ...
  • Antydrobnoustrojowe własności olejków eterycznych Jodły (Abies L.) i Bylicy (Artemisia L.) 

   Kunicka, Alina; Kalemba, Danuta (Wydawnictwo SIGMA-NOT, 2006)
   Badano aktywność antydrobnoustrojową 5 olejków eterycznych pochodzących z różnych gatunków jodły: Abies alba, Abies grandisi, Abies koreana, Abies nordmaniana i Abies veitcki oraz olejki 3 bylic: Artemisia abrotanum, ...
  • Bakterie z rodzajów Aeromonas i Pseudomonas jako wskaźniki kolonizacji systemów dystrybucji wody pitnej 

   Kręgiel, Dorota; Rygała, Anna (Wydawnictwo SIGMA-NOT, 2006)
   Wzrost mikroorganizmów w systemach dystrybucji wody jest związany z obecnością różnych związków organicznych. Nawet ich niskie stężenia powodują wzrost i kolonizację bakterii, głównie z rodzajów Pseudomonas i Aeromonas. ...
  • Bioaerozol sal wykładowych i laboratoryjnych 

   Stobińska, H.; Skrzycka, A. (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2001)
   Badano zanieczyszczenie mikrobiologiczne powietrza w pomieszczeniach uczelni metodami tradycyjnymi oraz z wykorzystaniem nowoczesnych aparatów pomiarowych. Wykazano wysoki i zróżnicowany stopień mikrobiologicznego ...
  • Biodegradacja kompozytów polimerowych modyfikowanych skrobią przez drobnoustroje termofilne 

   Żakowska, Z.; Stobińska, H.; Janda, K.; Kuberski, S.; Goździecki, T. (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2003)
   Przedmiotem badań były szczepy termofilne grzyba Humicola lanuginosa i bakterii rodzaju Bacillus, wyizolowane ze środowisk naturalnych. Mikroflora ta czynnie uczestniczy w biodegradacji folii PE modyfikowanej skrobią. ...
  • Biodegradacja węglowodorów oleju napędowego w obecności podwyższonych stężeń jonów żelaza i ołowiu 

   Kwapisz, Ewa; Piątkowska, Aneta; Piotrowicz-Wasiak, Małgorzata; Wojdowska, Wioletta; Bielecki, Stanisław (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2003)
   Skażeniom substancjami ropopochodnymi często towarzyszą zanieczyszczenia metalami ciężkimi. Ich obecność może mieć wpływ na wzrost i proces biodegradacji węglowodorów. Wyniki uzyskane dla szczepów G. alkanivorans S7 i ...
  • Biodegradacja wielowarstwowego opakowania Tetra-Pack 

   Żakowska, Z.; Stobińska, H.; Ratajska, M.; Boryniec, S.; Ślusarczyk, Cz. (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2003)
   Badano rozkład wielowarstwowego opakowania Tetra-Pack przez zespół mikroorganizmów mezofilnych. Biodegradację prowadzono w warunkach modelowych, w naturalnym środowisku glebowym, a także w glebie wzbogaconej w mieszaninę ...
  • Biodeterioracja szkła optycznego 

   Sitarz, M.; Żakowska, Z.; Kuberski, S. (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2003)
   Deterioracja biologiczna szkła jest powodowana przez mikroorganizmy, które kolonizują na ich powierzchni. Biodeterioracja szkła może być rozpatrywana jako efekt tworzącego się biofilmu. W poniższej pracy badano korozję ...
  • Biologiczno-chemiczne utlenianie ścieków włókienniczych 

   Solecka, M.; Ledakowicz, S. (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2001)
   Zintegrowane procesy utleniania biologiczno - chemicznego zastosowano do oczyszczania ścieków włókienniczych, zawierających obok zanieczyszczeń nie ulegających biodegradacji także związki podatne na rozkład biochemiczny. ...
  • Charakterystyka drobnoustrojów aktywnych w procesie degradacji folii PE modyfikowanej skrobią 

   Stobińska, H.; Żakowska, Z.; Goździecki, T.; Ratajska, M.; Jeziórska, R. (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2003)
   Scharakteryzowano uzdolnienia amy]olityczne i celulolityczne bakterii Bacillus firmus i B.coagulans, promieniowców Streptomyces sp. i Streptomyces roseochromogenes oraz grzybów pleśniowych Aspergillus niger i A. oryzae, ...
  • Charakterystyka drobnoustrojów zdolnych do wzrostu w obecności węglowodorów wyższych 

   Wojdowska, Wioletta; Bielecki, Stanisław; Kwapisz, Ewa; Piotrowicz-Wasiak, M. (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2003)
   Szczepy bakterii zdolne do degradacji węglowodorów znane sąjako naturalna mikroflora bytująca w skażonym tymi związkami środowisku. W wyniku wieloetapowego skriningu wyizolowano i scharakteryzowano cztery monokultury ...
  • Charakterystyka szczepu Gordona Alkanivorans S7 degradującego węglowodory oleju napędowego w obecności azotanów 

   Kwapisz, Ewa; Polak, Jacek; Wojdowska, Wioleta; Wasiak, Małgorzata; Bielecki, Stanisław (Wydawnictwo SIGMA-NOT, 2006)
   Szczep Gordonia alkanivorans S7, wyizolowany ze ścieków zakładów petrochemicznych, wykazuje zdolność do wzrostu i degradacji szerokiego spektrum węglowodorów w warunkach tlenowych, zarówno w obecności jonów amonowych jak ...
  • Cytotoksyczność i mutagenność pleśni porażających materiały budowlane 

   Gutarowska, B.; Arkusz, J.; Stańczyk, M.; Piotrowska, M.; Stępnik, M.; Żakowska, Z. (Wydawnictwo SIGMA-NOT, 2006)
   Badania obejmowały analizę mikologiczną oraz toksykologiczną ekstraktów z przegród budowlanych porażonych pleśniami (wykrywanie obecności mikotoksyn, ocena aktywności cytotoksycznej i mutagennej). Stwierdzono, że pleśnie ...
  • Detoksykacja żółcieni kwasowej 36 w warunkach kometabolizmu 

   Solecka, Monika; Ziemiński, Krzysztof (Wydawnictwo SIGMA-NOT, 2006)
   Określono wpływ barwnika monoazowego Żółcieni kwasowej 36 na wzrost mikroorganizmów osadu czynnego oraz bakterii Pseudomonas fluorescens i Micrococcus luteus. Wykazano, że badany barwnik należy do grupy związków wysoce ...
  • Dodatki do żywności a ogólnie pojęte bezpieczeństwo 

   Drożdżewski, Mateusz (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology. Press, 2017)
   W artykule zostały opisane dodatki do żywności oraz ich podział ze względu na zastosowanie technologiczne. Ponadto, zostaną omówione aspekty związane z niebezpieczeństwem stosowania wybranych dodatków do żywności. Do ...
  • Efekty degradacji folii opakowaniowych przez mikroflorę termofilną 

   Szumigaj, Joanna; Żakowska, Zofia; Klimek, Leszek; Bartkowiak, Artur (Wydawnictwo SIGMA-NOT, 2006)
   Badano podatność folii opakowaniowych otrzymanych z celulozy, polikaprolaktonu i polikwasu mlekowego na działalność glebowej mikroflory termofilnej. Po 2 miesiącach kompostowania w temperaturze 48°C przeprowadzono analizę ...
  • Efektywność niszczenia patogenów w procesach biologicznej stabilizacji osadów ściekowych 

   Borowski, S.; Gosińska, A. (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2001)
   Przeprowadzono badania porównawcze trzech metod biologicznej stabilizacji osadów ściekowych pod kątem likwidacji patogenów. Najefektywniejszą metodą okazała się termofilna stabilizacja tlenowa, gdzie przy temperaturze ...
  • Ergosterol jako wskaźnik szybkości wzrostu grzybów strzępkowych na materiałach budowlanych 

   Gutarowska, B.; Kozłowska, J. (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2003)
   W pracy przedstawiono możliwość zastosowania ergosterolu do oszacowania dynamicznych parametrów wzrostu pleśni na materiałach budowlanych. Oszacowano szybkości wzrostu, szybkości zamierania oraz długości trwania ...
  • Ergosterol w grzybni szczepów Aspergillus i Penicillium opornych i wrażliwych na działanie triaminy 

   Koziróg, A.; Żakowska, Z.; Brycki, B. (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology, 2003)
   Działanie N,N-bis(3-aminopropylo)dodecyloaminy (ADPA) na komórki grzybni, a tym samym na zawarty w nich ergosterol zależy m.in. od fazy rozwoju oraz rodzaju szczepu. Wyższą zawartość tego sterolu obserwuje się na początku ...
  • Grzybobójczy efekt działania N,N-BIS(3-aminopropylo) dodecyloaminy na grzyby strzępkowe 

   Koziróg, A.; Żakowska, Z.; Gabara, B.; Brycki, B. (Wydawnictwo SIGMA-NOT, 2006)
   Badania dotyczyły wrażliwości konidiów i grzybni szczepu Aspergillus niger na N,N-bis(3- aminopropylo )dodecyloaminę (APDA), substancję dezynfekcyjną. Stężenie, które hamowało rozwój konidiów badanego szczepu wynosiło ...