Show simple item record

dc.contributor.authorBrzezińska, Agnieszka
dc.contributor.authorZawilski, Marek
dc.contributor.authorBandzierz, Dawid
dc.contributor.authorSakson, Grażyna
dc.date.accessioned2016-02-09T08:26:22Z
dc.date.available2016-02-09T08:26:22Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationCzasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, T. 31, z. 61 (3/I/14), s. 7-21pl_PL
dc.identifier.citationJournal of Civil Engineering, Environment and Architecture, T. 31, z. 61 (3/I/14), s. 7-21en_EN
dc.identifier.issn2300-5130
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11652/1154
dc.identifier.urihttp://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/biis/122
dc.identifier.urihttp://www.oficyna.portal.prz.edu.pl/pl/zeszyty-naukowe/czasopismo-inzynierii-ladowej-s/jceea-61/jceea-613-1-14/#query
dc.description.abstractWyniki składu ścieków ogólnospławnych opuszczających wybrany do badań prze-lew burzowy J1 w Łodzi wykazały, że wielkość ładunku kierowanego do odbiornika jest ściśle powiązana nie tylko z charakterem opadu, ale także z porą dnia, w której następuje wzmożony dopływ ścieków do kanalizacji, stopniem zanieczyszczenia terenu zlewni oraz ilością zalegających w sieci osadów. Dzięki wykonanym analizom laboratoryjnym, wzbogaconym wynikami pochodzącymi z pomiarów on-line, określono wielkość ładunku zanieczyszczeń badanych wskaźników (ChZT, BZT5, zawiesiny ogólne, zawiesiny mineralne, N-NH4, Pog) w zależności od zjawiska opadowego powodującego aktywację przelewu. Wyniki badań posłużyły również do określenia występowania efektu pierwszej fali zanieczyszczeń w ściekach emitowanych przez przelew J1 do odbiornika. Stwierdzono, że w trakcie roku 2012 objętego badaniami na 11 przeanalizowanych zjawisk, aż w 8 przypadkach efekt ten został zauważony, zarówno dla wszystkich badanych wskaźników, jak i tylko dla niektórych zależnie od opadu. Mimo podejmowanych działań prawnych oraz inwestycji służących ograniczeniu emisji ładunku zanieczyszczeń do odbiorników stan polskich rzek nadal nie należy jeszcze do dobrych. W związku z tym konieczna jest ciągła kontrola emisji zanieczyszczeń z uwzględnieniem nowoczesnych metod jej pomiaru oraz wykorzystania otrzymywanych wyników do opracowywania danych do programów komputerowych umożliwiających realną ocenę tej emisji z systemu kanalizacji ogólnospławnej.pl_PL
dc.description.abstractThe results of the wastewater composition leaving the chosen J1 combined sewer overflow in Lodz showed that the volume of load directed to the receiver is closely related not only to the character of precipitation, but also to the time of day, in which there is increased inflow of wastewater into the sewerage system, the level of pollution of the catchment and amount of sediments present in the sewers. Due to the conducted laboratory analyzes, supplemented with other results from on-line measurements, the load size of examined indicators of pollution (COD, BOD5, suspended solids, mineral solids, N-NH4, Ptot) depending on the rain event causing the activation of the overflow J1 was determined. The results were also used to determine the preva-lence of the first flush effect of pollutants in wastewater emitted by J1 overflow to the receiver. Therefore, a continuous control of the pollutants emission including modern methods of measurement and the use of the obtained results to develop data to computer programs enabling a realistic assessment of the emission from sewer system is necessary.en_EN
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherPublishing House of Rzeszow University of Technologyen_EN
dc.publisherOficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiejpl_PL
dc.relation.ispartofseriesCzasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, T. 31, z. 61 (3/I/14), 2014pl_PL
dc.relation.ispartofseriesJournal of Civil Engineering, Environment and Architecture, T. 31, z. 61 (3/I/14), 2014en_EN
dc.subjectkanalizacja ogólnospławnapl_PL
dc.subjectprzelewy burzowepl_PL
dc.subjectemisja zanieczyszczeńpl_PL
dc.subjectpierwsza fala zanieczyszczeńpl_PL
dc.subjectcombined sewerage systemen_EN
dc.subjectcombined sewer overflowsen_EN
dc.subjectpollutants emissionen_EN
dc.subjectfirst flush of pollutionen_EN
dc.titleWielkość emisji zanieczyszczeń z przelewów burzowych kanalizacji ogólnospławnej na przykładzie Łodzipl_PL
dc.title.alternativeQuantity of the pollutants emission from combined sewage system on the example of Łódźen_EN
dc.typeArtykułpl_PL
dc.typeArticleen_EN


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record