Wyświetlanie pozycji 1347-1366 z 1429

  • Z innej perspektywy. 

   Szmidt, Izabela (Politechnika Łódzka, 2011)
   Opis wystawy autorstwa Rafała Szrajbera, która miała miejsce w Galerii Biblio-Art Biblioteki PŁ w dniach 5 maja - 2 czerwca 2011 roku.
  • Zabawa w nauce, nauka w zabawie. 

   Wróbel, Justyna (Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka, 2017)
  • Zagadnienia eksploatacji oraz modernizacji sprężarek gazu sodowego. 

   Paliński, Michał; Kryłłowicz, Władysław (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej. Instytut Maszyn PrzepływowychLodz University of Technology. Institute of Turbomachinery., 2013)
   W artykule opisano podstawy technologii produkcji sody w aspekcie sprężania gazu sodowego. Omówiono typowe instalacje do sprężania „suchego” i „mokrego” oraz ważniejsze problemy eksploatacyjne obu typów stosowanych ...
  • Zagadnienia niezawodności belek stalowych poddanych zginaniu 

   Krauze, Izabela; Kamiński, Marcin (Politechnika Łodzka, 2010)
   Celem niniejszego opracowania było przedstawienie algorytmu wyznaczania współczynnika niezawodności dla zginanych belek stalowych modelowanych przy użyciu Metody Elementów Skończonych. W pracy porównano modele jedno-, dwu- ...
  • Zagadnienia stateczności wybranych konstrukcji inżynierskich o parametrach losowych 

   Kamiński, Marcin; Świta, Piotr (Politechnika Łodzka, 2010)
   Tematem niniejszej pracy jest zastosowanie probabilistycznej analizy numerycznej opartej na uogólnionej metodzie perturbacji stochastycznej do wyznaczenia probabilistycznych momentów obciążenia krytycznego. Obciążenia te ...
  • Zakres i uwarunkowania rejestracji struktury geometrycznej przekrycia wiszącego na potrzeby diagnostyczne 

   Deska, Krzysztof; Pawłowski, Wiesław (Politechnika Łodzka, 2010)
   Artykuł stanowi podsumowanie wieloletnich badań dotyczących rejestracji struktury geometrycznej przekryć wiszących na potrzeby diagnostyczne. Przedstawiono w nim dwa istotne zagadnienia: zakres i uwarunkowania rejestracji.
  • Zakupy i zamówienia czytelników. 

   Szczepaniak, Jolanta (Politechnika Łódzka, 2016)
   Studenci i pracownicy naszej uczelni mogą w prosty sposób wpływać na kształt i zawartość bibliotecznych kolekcji. Biblioteka PŁ jest otwarta na sugestie dotyczące uzupełnienia zbiorów tradycyjnych i elektronicznych, a ...
  • Zalety i wady realizacji strategii marki lokalnej przez inwestorów francuskich w Polsce - wyniki badań empirycznych 

   Grębosz, Magdalena (Politechnika Łódzka, 2010)
   W artykule poruszona została problematyka zarządzania markami lokalnymi przez inwestorów francuskich w Polsce. Przedstawiono zalety i wady realizacji strategii marki lokalnej przez inwestora zagranicznego w Polsce. ...
  • Zamów książkę do biblioteki - elektroniczne zamówienia w Bibliotece PŁ. 

   Masikowska, Krystyna; Gruszczyńska, Małgorzata (Politechnika Łódzka, 2014)
   Gromadzenie zbiorów to jedno z podstawowych zadań biblioteki. Ilość, a zwłaszcza jakość zbiorów, czyli właściwy dobór tematyczny książek zgodny z profilem uczelni, decydują o przydatności i wykorzystaniu zbiorów w pracy ...
  • Zanieczyszczenia gleb miejskich miasta Łodzi wybranymi pierwiastkami śladowymi 

   Niedbała, Mateusz; Smolińska, Beata; Król-Domańska, Katarzyna (Lodz University of TechnologyPolitechnika Łódzka, 2010)
   Praca zawiera wyniki oznaczeń i zawartość jonów pierwiastków śladowych w glebach antropogenicznych miasta Łodzi. Badania laboratoryjne wykonano dla dziewięciu próbek glebowych pobranych w różnych miejscach miasta Łodzi. W ...
  • Zanieczyszczenie ścieków opadowych jako podstawa wyboru sposobu ich zagospodarowania 

   Sakson, Grażyna; Zawilski, Marek; Badowska, Ewa; Brzezińska, Agnieszka (2014)
   W artykule została omówiona charakterystyka jakościowa spływów opadowych według danych krajowych i zagranicznych oraz efektywność urządzeń stosowanych do ich podczyszczania. Zostały przedstawione wyniki przeprowadzonych w ...
  • Zapisz się na newsletter. 

   Szczepaniak, Jolanta (Politechnika Łódzka, 2016)
   Strona Biblioteki udostępnia wiele narzędzi umożliwiających łatwą i szybką dystrybucję informacji oraz komunikowanie się z użytkownikami. Prowadzimy profile na Facebooku, Google+, Twitterze, lnstagramie i w serwisie ...
  • Zaprzyjaźnij się z Erasmusem+ i zaplanuj swoją podróż po Europie. 

   Gajda, Anna; Witońska, Izabela (Wydział Chemiczny, Politechnika Łódzka, 2016)
  • Zarządzanie bezpieczeństwem gospodarczym w systemie bezpieczeństwa narodowego. Aspekty logistyczne. 

   Szymonik, Andrzej (Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2016)
   [...] Cel główny monografii dotyczy identyfikacji (poznania) stopnia wdrożenia systemów zarządzania kryzysowego w obszarze zarządzania bezpieczeństwem systemów logistycznych oraz poznania zasad i form tych systemów, w ...
  • Zarządzanie bezpieczeństwem żywności w gastronomii 

   Mokrosińska, Katarzyna; Błaszczyk, Ilona (Politechnika Łódzka, 2009)
   System HACCP, jako wymóg prawny, jest wdrażany w Polsce od przeszło 5 lat we wszystkich zakładach produkujących i/lub wprowadzających żywność do obrotu. Mimo coraz większych w tym zakresie doświadczeń, jest to w dalszym ...
  • Zarządzanie i bezpieczeństwo w łańcuchu żywnościowym. 

   Lodz University of Technology. Faculty of Organization and Management; Politechnika Łódzka. Wydział Organizacji i Zarządzania (Wydawnictwo Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology Press, 2016)
   Oddajemy w Państwa ręce monografię naukową, która jest owocem Międzynarodowej Konferencji Zarządzania Produkcją i Opakowań (ICPM-PP2016), pod tytułem „Zarządzanie i bezpieczeństwo w łańcuchu żywnościowym”. Problematykę ...
  • Zarządzanie procesem digitalizacji z wykorzystaniem oprogramowania typu open source i zamkniętego 

   Rożniakowska-Kłosińska, Małgorzata (Library of the Lodz University of TechnologyBiblioteka Politechniki Łódzkiej, 2012)
   Proces digitalizacji jest złożony i wieloetapowy. Wysokie umiejętności techniczne oraz organizacyjne są niezbędne do jego właściwego i efektywnego przeprowadzenia przez pracowników odpowiednich jednostek np. w bibliotekach. ...
  • Zarządzanie ryzykiem kadrowym w instytucji publicznej - case study 

   Kapuścińska, Karolina Zofia (Wydawnictwa Politechniki Łódzkiej, 2015)
   Ryzyko występujące we współczesnych organizacjach może być rozpatrywane z różnych punktów widzenia oraz klasyfikowane w oparciu o różnorodne kryteria]. Towarzyszy ono aktywnościom podejmowanym w instytucjach publicznych, ...
  • Zarządzanie ryzykiem w organizacji a podejście kadry kierowniczej 

   Staniec, Iwona (Politechnika ŁódzkaLodz University of Technology Press, 2013)
   W literaturze dużo rozważań poświęca się modzie i konieczności stosowania nowych podejść do zarządzania. Na przełomie XX i XXI wieku jako nowy element w teorii zarządzania pojawiło się zarządzanie ryzykiem. Celem prezentowanej ...
  • Zarządzanie wewnętrzne sieciami społecznymi w organizacji. 

   Jędrych, Elżbieta (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, 2012)
   Interakcje społeczne i wynikające z nich sieci stanowią treść życia każdej zbiorowości. Sieć społeczna jest pewnego rodzaju strukturą społecznych kontaktów i powiązań w organizacji. Pierwszym krokiem w kierunku racjonalizacji ...